Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

เวทีผู้หญิงพบพรรคการเมือง: ความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิงจะเกิดได้ ความเสมอภาคหญิงชายต้องเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าหน้าและสันติภาพร่วมกับ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จัดเวทีผู้หญิงพบพรรคการเมือง “รัฐกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิง วันนี้และวันหน้า” ผู้แทนพรรคการเมืองประกอบด้วย คุณอภิรัต ศิรินาวิน พรรคมหาชน คุณพรรณิการ์ วานิช พรรคอนาคตใหม่ นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ พราคประชาชาติ ดร.รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ คุณทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช พรรคชาติไทยพัฒนา คุณเอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ พรรคสามัญชน ดำเนินรายการโดย ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล กรรมการมูลนิธิผู้หญิง

ผู้แทนพรรคการเมืองขานรับข้อเสนอจากเครือข่ายผู้หญิงให้ความเสมอภาคหญิงชายเป็นวาระแห่งชาติ และจะนำข้อเสนอต่างๆ ไปเสนอต่อทางพรรค รวมถึงการผลักดันให้มีหน่วยงานอิสระหรือองค์กรมหาชนกำกับดูแลให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสร้างความมั่นคงชีวิตของผู้หญิง ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ปรับเปลี่ยนทิศทางของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนเจตคติและคุ้มครองสตรี ให้การศึกษาด้านความเสมอภาคและบทบาทของสื่อมวลชน Read More »

เร่งแก้ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก ยืนยันสิทธิเด็กและต้องมีมาตรการปฏิบัติสำหรับผู้นำศาสนา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 มูลนิธิผู้หญิงร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ จัดเสวนาเรื่อง การแต่งงานกับเด็ก จุดยืนทางศาสนา ช่องว่างทางกฎหมาย กับสิทธิเด็กหญิง ที่โรงแรมวิคทรี กรุงเทพมหานคร การเสวนาเริ่มโดยอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิงเกริ่นนำ ว่าการแต่งงานในวัยเด็กเป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก แต่หลังจากที่ปรากฎข่าวกรณีเด็กหญิงไทยวัย 11 ปี สมรสกับชายชาวมาเลเซียวัย 41 ปี ทางเครือข่ายผู้หญิงได้พูดคุยและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจทั้งในแง่ของหลักการศาสนา ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นรัฐภาคี รวมไปถึงอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 5 เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิง ดังนั้นแม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กหญิงมุสลิม อายุ 11 ปี แต่ก็มีความจำเป็นที่เราจะแสวงหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยเราจะไม่ทอดทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งให้ต้องเผชิญกับปัญหานี้ Read More »

งานเปิดตัวหนังสือ “เรือชีวิต” หนังสืออ่านสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิผู้หญิงได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรือชีวิต” หนังสืออ่านสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และสหภาพยุโรป (EU)

โดยงานนี้เริ่มจากที่ คุณดาราราย รักษาสิริพงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิผุ้หญิง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรือชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ 1) นำเสนอหนังสือ “เรือชีวิต” หนังสืออ่านสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 2)เสวนาแลกเปลี่ยนบทบาทของชุมชนในการป้องกันเด็กจากความรุนแรงทางเพศพร้อมกับรับฟังเสียงของเด็กผู้หญิงในชุมชน ต่อมาตัวแทนแกนนำเด็กหญิงพม่ามุสลิมกล่าวความรู้สึกและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read More »

แถลงการณ์ร่วม เครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ในนามเครือข่ายผู้หญิงและผู้หญิงเพศหลากหลายในประเทศไทยที่ติดตามการปฏิบัติตาม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนำข้อแสนอแนะที่คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี หรือ คณะกรรมการฯ (UN Committee on Eliminations of Discriminations against Women) รับรองมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล

Read More »

ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ….  เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยระบุถึงปัญหาและอุปสรรคจากการที่ไม่มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวตามหลัก Family Life Cycle  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ  และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิผู้หญิง จึงได้ร่วมกับ สาขาวิชาโทการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

Read More »

วงเสวนาเสนอเร่งแก้ไขกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวไม่ให้ไกล่เกลี่ย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. มูลนิธิผู้หญิง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาขาวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง การรักษาสถาบันครอบครัว กับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สืบเนื่องจากข่าวความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในกระแสเป็นที่น่าสนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายหน่วยงาน  งานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. โกวิทย์ พวงงาม คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ มธ. กล่าวเปิดงานในฐานะเจ้าบ้าน

 

Read More »

รายงานการประชุม สรุปบทเรียนคดีหญิงฆ่าสามีอันเกิดจากการถูกกระทำความรุนแรง

มูลนิธิได้จัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบกรณีหญิงต้องคดีฆ่าสามีจำนวน ๓ คดี พร้อมข้อเสนอแนะต่อกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงในครอบครัว   เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย สะพานหัวช้าง  สนับสนุนโดย  UN WOMEN โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงช่องทางความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้ Read More »

สรุปการศึกษาเปรียบเทียบ กรณีหญิงถูกดำเนินคดีฆ่าสามี และ ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการยุติธรรม

จากประสบการณ์ของมูลนิธิผู้หญิงในการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาเจตนาฆ่าสืบเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงต้องถูกพิพากษาลงโทษจำคุก ๗-๘  ปี  ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่าหญิงเหล่านี้มีประวัติเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวมาเป็นเวลานาน จนเกิดอาการที่เป็นผลกระทบสั่งสมจากการถูกกระทำความรุนแรงจากสามีหรือคนรัก และต้องดำเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้สามีเสียชีวิตเมื่อผู้หญิงสู้กลับเพื่อตอบโต้กับความรุนแรง หรือเพื่อป้องกันมิให้สามีมาทำร้ายตน แต่มิได้มีเจตนาทำให้สามีเสียชีวิต และบางรายที่เกิดจากบันดาลโทสะสั่งสม และทำร้ายสามีจนเสียชีวิต
มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกกรณีหญิงที่ต้องคดีจำนวน ๓ ราย เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องและในชั้นศาล โดยเป็นกรณีที่เกิดหลังจากการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พบว่า กระบวนการยุติธรรมยังขาดแนวทางที่ละเอียดอ่อนต่อการพิจารณาคดีเหล่านี้ ในขณะที่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงฯ ใช้แนวทางให้ผู้กระทำกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว หญิงซึ่งตกเป็นจำเลยเหล่านี้จากในอดีตเข้าไม่ถึงความคุ้มครองจากกฎหมายดังกล่าวเมื่อต้องเผชิญกับความรุนแรง  แต่เมื่อต้องคดีจากการทำให้สามีเสียชีวิต กลับต้องโทษจำคุก และส่งผลให้เด็กๆ ในครอบครัวนอกจากการสูญเสียพ่อแล้ว ยังต้องพลัดพรากจากแม่ของตน

 

Read More »

เสียงผู้หญิงต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่

con13ในระหว่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างคร่ำเคร่ง เพื่อให้ทันเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อยู่ในขณะนี้ พลเมืองผู้มีความตื่นตัวทางการเมืองย่อมต้องให้ความสนใจติดตามความเป็นไปต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และผู้หญิงในฐานะประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศก็ได้จับจ้องมองดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกฎหมายสูงสุดฉบับใหม่อย่างมิให้คลาดสายตา ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้ร่วมกันจัดเวที เสียงผู้หญิงต่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเชิญเครือข่ายสตรีจาก 5ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มสตรีจากจังหวัดชายแดนใต้) ร่วมกันพิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตรา เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 

Read More »

The Anti-Abuse Soundcheck

เนื่องจากปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมากถึงชั่วโมงละ 3 รายในปัจจุบัน มีสาเหตุหลักมาจากการที่หน่วยงานไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

มูลนิธิผู้หญิง และ บริษัท เดนท์สุพลัส ได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้หาหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด ด้วยการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกคนในสังคม ผ่านการนำเสนอแคมเปญ “The Anti-Abuse Soundcheck” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา พร้อมขอความร่วมมือจากทุกคนในสังคมให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากแนวคิดหลักของแคมเปญนี้ ทางบริษัท เดนท์สุ พลัส ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินิเพล็ก นำช่วง Soundcheck (การเช็คระบบเสียงรอบทิศทาง) ก่อนการฉายภาพยนตร์ มาใช้ในการรณรงค์ โดยการเปลี่ยนเสียงที่เปิดรอบทิศทางให้กลายเป็น “เสียงที่เกิดจากความรุนแรง” เพื่อสื่อให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความรุนแรงต่างๆนั้นอยู่ใกล้ตัวเราแค่เอื้อมมือ แม้เราจะมองไม่เห็น แต่เราสามารถสังเกตได้ด้วยเสียง

ซึ่งแนวคิดนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ผ่านเสียงในชีวิตจริง ให้ผู้ชมได้สัมผัส พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันเช็คเสียงที่เกิดจากความรุนแรงใกล้ตัว และบอกถึงช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่พบเหตุเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ทันท่วงที

 

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
August 2019
M T W T F S S
« May    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031