Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

เวทีผู้หญิงพบพรรคการเมือง: ความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิงจะเกิดได้ ความเสมอภาคหญิงชายต้องเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าหน้าและสันติภาพร่วมกับ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย จัดเวทีผู้หญิงพบพรรคการเมือง “รัฐกับการสร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิง วันนี้และวันหน้า” ผู้แทนพรรคการเมืองประกอบด้วย คุณอภิรัต ศิรินาวิน พรรคมหาชน คุณพรรณิการ์ วานิช พรรคอนาคตใหม่ นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ พราคประชาชาติ ดร.รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์ คุณทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช พรรคชาติไทยพัฒนา คุณเอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ พรรคสามัญชน ดำเนินรายการโดย ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล กรรมการมูลนิธิผู้หญิง

ผู้แทนพรรคการเมืองขานรับข้อเสนอจากเครือข่ายผู้หญิงให้ความเสมอภาคหญิงชายเป็นวาระแห่งชาติ และจะนำข้อเสนอต่างๆ ไปเสนอต่อทางพรรค รวมถึงการผลักดันให้มีหน่วยงานอิสระหรือองค์กรมหาชนกำกับดูแลให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสร้างความมั่นคงชีวิตของผู้หญิง ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศ ปรับเปลี่ยนทิศทางของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนเจตคติและคุ้มครองสตรี ให้การศึกษาด้านความเสมอภาคและบทบาทของสื่อมวลชน Read the rest of this entry »

เร่งแก้ปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก ยืนยันสิทธิเด็กและต้องมีมาตรการปฏิบัติสำหรับผู้นำศาสนา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 มูลนิธิผู้หญิงร่วมกับ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ จัดเสวนาเรื่อง การแต่งงานกับเด็ก จุดยืนทางศาสนา ช่องว่างทางกฎหมาย กับสิทธิเด็กหญิง ที่โรงแรมวิคทรี กรุงเทพมหานคร การเสวนาเริ่มโดยอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิงเกริ่นนำ ว่าการแต่งงานในวัยเด็กเป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก แต่หลังจากที่ปรากฎข่าวกรณีเด็กหญิงไทยวัย 11 ปี สมรสกับชายชาวมาเลเซียวัย 41 ปี ทางเครือข่ายผู้หญิงได้พูดคุยและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจทั้งในแง่ของหลักการศาสนา ข้อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นรัฐภาคี รวมไปถึงอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 5 เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิง ดังนั้นแม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กหญิงมุสลิม อายุ 11 ปี แต่ก็มีความจำเป็นที่เราจะแสวงหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยเราจะไม่ทอดทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งให้ต้องเผชิญกับปัญหานี้ Read the rest of this entry »

งานเปิดตัวหนังสือ “เรือชีวิต” หนังสืออ่านสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิผู้หญิงได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรือชีวิต” หนังสืออ่านสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และสหภาพยุโรป (EU)

โดยงานนี้เริ่มจากที่ คุณดาราราย รักษาสิริพงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิผุ้หญิง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานเปิดตัวหนังสือ “เรือชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ 1) นำเสนอหนังสือ “เรือชีวิต” หนังสืออ่านสำหรับเด็กเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 2)เสวนาแลกเปลี่ยนบทบาทของชุมชนในการป้องกันเด็กจากความรุนแรงทางเพศพร้อมกับรับฟังเสียงของเด็กผู้หญิงในชุมชน ต่อมาตัวแทนแกนนำเด็กหญิงพม่ามุสลิมกล่าวความรู้สึกและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read the rest of this entry »

ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ….  เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยระบุถึงปัญหาและอุปสรรคจากการที่ไม่มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวตามหลัก Family Life Cycle  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ  และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิผู้หญิง จึงได้ร่วมกับ สาขาวิชาโทการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

วงเสวนาเสนอเร่งแก้ไขกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวไม่ให้ไกล่เกลี่ย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. มูลนิธิผู้หญิง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาขาวิชาโทการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเสวนาเรื่อง การรักษาสถาบันครอบครัว กับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สืบเนื่องจากข่าวความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในกระแสเป็นที่น่าสนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายหน่วยงาน  งานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. โกวิทย์ พวงงาม คณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ มธ. กล่าวเปิดงานในฐานะเจ้าบ้าน

 

Read the rest of this entry »

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2023
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031