Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for the ‘Hot Issue ประเด็นน่าสนใจ’ Category

การพัฒนาแนวทางคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

girl

มูลนิธิผู้หญิง จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และสาธารณชนที่สนใจรวมสี่สิบคน 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เสียหาย นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  Read the rest of this entry »

เสียงของผู้หญิงต่อการปฏิรูปการเมือง สร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม

 

samucha1

ผู้หญิงจากภาคต่างๆ ทั้งจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ชนเผ่า แรงงาน ภาคใต้ ฝั่งอันดามันและเพื่อนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 80 คน ได้เข้าร่วมเวที ผู้หญิง โลกาภิวัฒน์ กับความมั่นคงในชีวิต ในงานสมัชชาสังคมไทย ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้เล่าถึงสถานการณ์ชีวิตที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีชีวิตที่ขาดความมั่นคง ทั้งทางรายได้ อาชีพ และความปลอดภัยในชีวิต ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลายไม่สามารถอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องแข่งขันกับทุนผลิตขนาดใหญ่ วิถีชีวิตเกษตรกรต้องหันหน้าสู่แรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เอารัดเอาเปรียบ และคนงานต้องเผชิญกับภาวะถูกเลิกจ้าง แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมแม้จะเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงต้องทำงานเป็นแรงงานรับจ้างเหมาที่ขาดหลักประกันใด ๆ ในชีวิต  Read the rest of this entry »

สื่อใส เครือข่ายนันทนาการสร้างสรรค์

 

e0b8aae0b8b7e0b988e0b8ade0b983e0b8aa1

สื่อใส เครือข่ายนันทนาการสร้างสรรค์ เกิดจากการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชน ด้านผู้หญิง เยาวชน เอดส์ องค์กรด้านสื่อและผู้นำนันทนาการจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมนันทนาการในปัจจุบัน ซึ่งใช้บทเพลง ท่าประกอบ และเกมส์ต่าง ๆ ที่มีการใช้ความรุนแรง เน้นการแสดงออกและใช้ภาษาที่ส่อไปในทางเพศที่มีความลามก หยาบคาย เช่น เพลงและท่าทางประกอบเพลงเมียงู บาทเดียวดูเพลิน อะไรไม่เกินเมียงู ลูบได้คลำได้ รูปได้คลำได้ แต่อย่าเอาไม้ แหย่รู ๆ หรือเพลง สตรีมีสองกีบ เอาไว้หนีบของศัตรู ศัตรูมีหนึ่งแท่งเอาไว้แทงของสตรี สตรีบอกว่าดีเอาอีกทีพี่ศัตรู…

 เนื้อหาในบทเพลงนำเสนอเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงให้เห็นเป็นเรื่องตลกขบขัน เช่น เพลงเมื่อฉันโดนข่มขืน เขาให้ยืนถ่างขา เอาไอ้นั้น เอาไอ้นี่ แหย่เข้ามา ทีสองทีไม่ว่า ต้องสักห้าหกที เป็นต้น  Read the rest of this entry »

รณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยต้านการค้ามนุษย์

 

956215_20273423

การย้ายถิ่นไปทำงานนอกชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชน แต่ละปีแรงงานย้ายถิ่นที่ไปทำงานต่างแดนสามารถนำเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นข้ามชาติยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากคนในชุมชนยังขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ทำให้ตกเป็นเหยื่อของนายหน้าจัดหางานที่หลอกลวงทั้งเงินทอง และโดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชนหญิงต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ในสภาพของการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส และการบังคับค้าประเวณี

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ และความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและภัยจากการค้ามนุษย์ไปสู่ชุมชนที่ห่างไกล Read the rest of this entry »

รายงาน การสำรวจสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กในสิงคโปร์และมาเลเซีย

 

930216_48376490-1

รายงานการสำรวจสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กในสิงคโปร์ เป็นรายงานการเดินทางเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าหญิงและเด็กในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และสำรวจหน่วยงาน/องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กต่างชาติที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็กที่มาจากลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างวันที่14-23 พ.ศ.2548 และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งได้จากการที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิงได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือองค์กร HOME ซึ่งได้ริเริ่มโครงการให้ความช่วยผู้หญิงไทยในสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2548

มูลนิธิผู้หญิงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชิ้นนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์แรงงานย้ายถิ่นและการค้าหญิงและเด็ก ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือหญิงและเด็กเหยื่อของการค้ามนุษย์ในประเทศทั้งสองมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การแสวงหาแนวทางและความร่วมมือในการป้องกันและยุติปัญหาการค้าหญิงและเด็กระหว่างทั้งสองประเทศร่วมกันต่อไป  Read the rest of this entry »

6 สตรี นักสิทธิมนุษยชน

w25

 7 มีนาคม 2547 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย คณะทำงานประกาศเกียรติคุณ สตรีนักสิทธิมนุษยชน ประกาศเกียรติคุณผู้หญิง 6 คน ในฐานะสตรีนักสิทธิมนุษยชน 6 สาขา ผ่านการคัดสรรในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคามจากกลุ่ม อิทธิพลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐ ในหลายกรณี คณะทำงานปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พบว่า บุคคลหรืองค์กรใดใดที่ทำงานเพื่อธำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ ทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือ วัฒนธรรม รวมถึงสิทธิในการดำเนินการชุมนุมโดยสงบกลับถูกข่มขู่คุกคามและในบางกรณีถึงขั้นถูกลอบสังหาร จับกุม ทำร้ายร่างกาย ซึ่งจากข้อมูลของคณะทำงาน สรุปผลเป็นรายงานออกมาว่า ในรอบปี 2544-2546 มีนักสิทธิมนุษยชนถูกสังหารไปทั้งสิ้น 14 ราย ด้วยกัน

Read the rest of this entry »

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
December 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031