Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for the ‘Media สื่อของมูลนิธิผู้หญิง’ Category

รูปแบบใหม่ของการค้าทาส

รูปแบบใหม่ของการค้าทาส :

การค้าหญิงและเด็กสาวพม่าในประเทศไทย

(หนังสือแปล)

book05

เนื้อหาหนังสือ :

รูปแบบและการค้าหญิงและเด็กพม่าที่ถูกนำมาขายซ่องในประเทศไทย

ที่ตกอยู่ในสภาพของทาส ถูกกักขัง ถูกละเมิดสิทธิทางเพศ

และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยและพม่า

ปีที่ผลิต : 2538

ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21

ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21

book04

เนื้อหาหนังสือ :

เนื้อหารวบรวมจากเนื้อหาของการสัมมนา “ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21”

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย บทความ “สองทศวรรษงานพัฒนาสตรีในประเทศไทย”

และบทความแปล “ผู้หญิงกับโลกาภิวัฒน์”

ซึ่งเสนอภาพรวมนโยบายของรัฐและแผนการพัฒนาสตรี

ภาพรวมการทำงานขององค์กรสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน มิติทางกฎหมาย

บทบาทของสื่อมวลชนต่อการพัฒนาสตรี และภาพการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์

และผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้หญิงและกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม

นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อคิดเห็น จากวิทยากรที่เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าวใน เหลียวหลังแลหน้างานพัฒนาสตรีในประเทศไทย

ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21

จำนวน 123 หน้า

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2543

ขนาด 14 X 20.5 ซม.

หมายเหตุ : จัดส่งให้ผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิผู้หญิงตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป

การค้าหญิง : จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ

การค้าหญิง : จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ

แปลจากหนังสือชื่อ Human Rights in Practice :

A Guide to Assist Trafficked Women and Children

book03

บทที่ 1 : แนวคิดเรื่องการค้ามนุษย์

เรื่องแนวคิดและคำนิยาม เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ ข้อถกเถียงในเรื่อง “ การค้ามนุษย์” มักจะมีความหลากหลายและรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม่มีคำนิยามเรื่องการค้ามนุษย์ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล ดังนั้นจึงทำให้ขาดความเข้าใจร่วมกันว่า องค์ประกอบอะไรบ้าง ที่ทำให้เกิดการค้ามนุษย์ ในบทแรกของคู่มือฯจึงพยายาม สร้างความกระจ่างในเรื่องนี้ โดยจะอธิบายความแตกต่างเรื่องการย้ายถิ่น การลักลอบนำคนเข้าประเทศ และการค้ามนุษย์ รวมถึงรูปแบบต่างๆ ของการค้ามนุษย์พร้อมตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 : การค้าหญิงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กล่าวถึงการเชื่อมโยง ในการใช้กรอบความคิดด้านสิทธิมนุษยชน ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และกล่าวถึงวิธีที่จะปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ของคนที่ถูกค้า ในส่วนที่พูดถึง มาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกค้ามนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ทำงาน เกิดความคุ้นเคยกับกฏหมายระหว่างประเทศ ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในเรื่องนี้ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 : การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าถึงกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้หญิงที่เป็นผู้ถูกค้า ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ที่มีอยู่ การเข้าถึงกลุ่มหญิงที่เป็นผู้ถูกค้า เป็นขั้นตอนแรกที่จะเข้าใจถึงสภาพของผู้หญิงเหล่านี้ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่จะช่วยเหลือพวกเขาต่อไป ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนที่เหมาะสม ในการทำงานเข้าถึงกลุ่ม และวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดจนการทำงานกับคนต่างชาติ

บทที่ 4 : การสืบสวนและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

กล่าวถึงวิธีการสำรวจหรือการสอบถาม รวมถึงการดำเนินงานกับตำรวจ เพราะการสำรวจหาข้อมูลว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างกับหญิงที่ถูกค้านั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และจะทำให้เราเข้าใจถึงขั้นตอน ในการที่จะให้ความช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์ ในการจัดทำข้อเสนอแนะ ทางนโยบายในเรื่องกฏหมาย และการออกกฏหมาย เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ต่อไป

บทที่ 5 : กฏหมายและขั้นตอนการดำเนินคดี

กล่าวถึงลักษณะ ของระบบกฏหมาย ขั้นตอนก่อนและการตระเตรียมคดี การให้ความช่วยเหลือผู้หญิง ในการดำเนินคดีอาญา ต่อผู้ล่วงละเมิดสิทธิของเธอต่อศาล

บทที่6 : การดำเนินงานบ้านพัก

กล่าวถึงและให้คำแนะนำ ในการจัดตั้งบ้านพักสำหรับหญิงที่ถูกค้า การดำเนินงานบ้านพัก และรูปแบบของการจัดให้บริการต่างๆ ตลอดจน ให้แนวคิดในการจัดที่พัก ให้แก่หญิงต่างชาติ ตลอดจนความสำคัญ ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ

บทที่ 7 : ประเด็นสุขภาพ

กล่าวถึงประเด็นสุขภาพ สำหรับผู้หญิงและเด็ก ในกระบวนการค้าหญิง ปัญหาทางสุขภาพซึ่งรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จะมีการพูดถึงเรื่องสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน ในวัฒนธรรมต่างๆ ข้อจำกัด และปัญหาของระบบสุขภาพและวิธี ที่จะเข้าถึงการบริการสุขภาพสำหรับหญิงที่ถูกค้า

บทที่ 8 : การกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

กล่าวถึงหน้าที่ทางกฏหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม, วิธีเตรียมการเพื่อการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม, ขั้นตอนการกลับ, การให้ความช่วยเหลือครอบครัว และกรณีที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติ และการลี้ภัยไปประเทศใหม่

บทที่ 9 : การสร้างชีวิตใหม่

กล่าวถึงระดับของความเครียด และความต้องการของผู้หญิงที่ถูกค้า จะจัดการอย่างไรกับการถูกตราหน้าทางสังคม การจัดหาทางเลือกในการยังชีพ และจะให้การสนับสนุนในการรวมกลุ่ม และการจัดอบรมอย่างไร

บทที่ 10 : การวิจัยและการเก็บบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลรูปแบบต่างๆ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความช่วยเหลือ และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ต่อหญิงที่ถูกค้า การบันทึกรวบรวมประเด็นของการค้ามนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อการรณรงค์ ในการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และกฏหมาย ที่สำคัญที่สุดก็คือ งานวิจัยเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างพลัง แก่ผู้หญิงที่ถูกค้า เพื่อที่จะควบคุมดูแลชีวิตของตนเองอีกครั้ง สิ่งที่ได้รวบรวมไว้ในบทนี้ด้วยคือ คำถามต่างๆ ที่น่าจะทำการวิจัย การใช้วิธีการวิจัย, ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคในการดำเนินงานวิจัย การใช้แนวคำถาม และการจัดการกับความอคติความลำเอียง

บทที่ 11 : การป้องกันและการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

อธิบายถึงรายละเอียด ในการป้องกันและการรณรงค์ให้ข้อมูล รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน ในการป้องกันและการให้ความรู้ การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นตอนการวางรูปแบบการรณรงค์ สร้างความตระหนักแก่ชุมชนในท้องถิ่น และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง

บทที่ 12 : การรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

อธิบายถึงวิธีการ ที่จะดำเนินการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ วิธีสร้างพันธมิตรและเครือข่าย วิธีที่จะชักชวนให้สาธารณชน ให้ความสนใจและวิธีที่จะทำงาน ในระดับระหว่างประเทศ

บทที่ 13 : การทำงานกับเด็ก

เด็กเป็นเป้าหมายที่ง่าย สำหรับนักค้ามนุษย์ เพราะเด็กมักจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ และไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือตนเองได้อย่างไร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ในบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาโดยทั่วๆ ไปที่เด็กที่ถูกหลอกไปค้าจะต้องเผชิญ สิทธิเด็กและลูกของผู้หญิงที่ถูกค้า ตลอดจนแรงงานย้ายถิ่น

บทที่ 14 : การทำงานกับหญิงให้บริการทางเพศ

กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติ และหลักการสำหรับการทำงาน กับพนักงานบริการทางเพศ รูปแบบและวิธีการของกิจกรรม ที่จะเข้าถึงหญิงบริการ ตลอดจนวิธีที่จะแนะนำตนเอง แก่หญิงเหล่านั้น

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 14 บท

จำนวน 158 หน้า

ราคา 350 บาท

ปกพิมพ์ สี่สี

ปีที่พิมพ์ 2543

ขนาด 17 X 24 ซม. ปกพิมพ์สี่สี

เนื้อหาพิมพ์สองสี ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดทั้งเล่ม

หนังสือ การค้าหญิง ฤาวิถีสังคมไทย

การค้าหญิง ฤาวิถีสังคมไทย

book02

เนื้อหาหนังสือ :

เสนอผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้าหญิง

ประกอบด้วยข้อมูล เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและกระบวนการล่อลวง

ชักจูงหญิงไทยไปทำงานในต่างประเทศ เส้นทางและเครือข่าย

ผลกระทบที่เกิดกับผู้หญิง ครอบครัว และชุมชน

งานวิจัยนี้ ยังได้เสนอผลการศึกษายุทธศาสตร์ร่วมกับผู้หญิง ในอันที่จะแก้ไขและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าหญิงทั้งในระดับชาติ และระดับสากล

หนังสือ การค้าหญิง ฤาวิถีสังคมไทย

ปกพิมพ์สี่สี

จำนวนหน้า : 311 หน้า

หมายเหตุอื่นๆ : สำหรับผู้บริจาคเงิน 250 บาท

คู่มือวัยรุ่น รู้จักตนเอง เข้าใจความรัก และรู้เท่าทันปัญหาทางเพศ

teenbook1

หนังสือ : คู่มือวัยรุ่น  รู้จักตนเอง เข้าใจความรัก และรู้เท่าทันปัญหาทางเพศ

เนื้อหาหนังสือ :

เนื้อหาภายในเป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกาย เช่น เรื่องอนามัยเจริญพันธ์ และด้านจิตใจรวมถึงเรื่องความรักและความหลง

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้หนังสือคู่มือวัยรุ่นเป็นเสมือนแผนที่นำทางที่จะให้ทั้งข้อมูล และคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อวิตกกังวลหรือปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งมีแนวทางในการหาคำตอบ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ ได้

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆ ที่จะช่วยทำให้พวกเราเข้าใจ และรู้จักตนเองมากขึ้น ช่วยให้สามารถคิดและตัดสินใจหากต้องประสบปัญหาต่างๆ และยังให้คำแนะนำแก่เพื่อนๆ ของเราที่ประสบปัญหาได้

“คู่มือวัยรุ่น” ฉบับนี้

ความหนา 240 หน้า

ขนาด 13 x 15 ซม.

ราคาเล่มละ 70 บาท

ปก พิมพ์สี่สี ด้วยกระดาษอาร์ดการ์ด มีรูปประกอบทุกหน้า

จำนวนหน้า : 240

ปีที่ผลิต : 2543

หมายเหตุอื่นๆ : มูลนิธิจัดส่งสำหรับผู้บริจาคเงิน 50 บาทเป็นต้นไป

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
August 2022
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031