Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for January 23rd, 2013

ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย

 

news_img_440654_1

สืบเนื่องจากงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี 2549 "สู่ความเสมอภาคหญิงชาย" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 มูลนิธิผู้หญิงได้ร่วมกับแนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงจัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย ประเทศไทยได้ลงนามและเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรีซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องผู้หญิงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญ เพราะเท่ากับรัฐบาลไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญา โดยมีกลไกติดตามที่กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการของอนุสัญญานี้ทุก ๆ ๔ ปี 

Read the rest of this entry »

“สู่ความเสมอภาคหญิงชาย” ในงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2549

 

20120308105106

งานวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี 2549 “สู่ความเสมอภาคหญิงชาย” และการมอบรางวัลดีเด่น “ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 101 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง กำหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

09.00 – 09.15 น. ชมสไลด์เรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงไทย” 

09.15 – 09.30 น. + ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น“ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2549 กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน + ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ศาตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

09.30 – 11.30 น. + ชมสไลด์เรื่อง“อนุสัญญาผู้หญิงกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในสังคมไทย” + เวทีอภิปรายเรื่อง “ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย” Read the rest of this entry »

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “สันติภาพ สุขภาวะ กับความมั่นคงของมนุษย์….จากมุมมองหญิงชาย” วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่จังหวัดปัตตานี

 

e0b980e0b884e0b8a3e0b8b7e0b8ade0b882e0b988e0b8b2e0b8a2e0b8abe0b88de0b8b4e0b887-e0b88ae0b8a1

 เป็นความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ และคณะทำงานวาระทางสังคมกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับองค์กรต่างๆ มากมายร่วมจัดงาน “มหกรรมสันติวิธี” โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งผู้หญิงที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวทั้งที่เป็นฝ่ายรัฐและฝ่ายชาวบ้าน กลุ่มผู้นำเกษตรกร ชาวเลพื้นบ้าน กลุ่มผู้นำสตรี และผู้ดูแลเด็ก จากพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ ตัวแทนผู้หญิงจากภาคเหนือ อีสาน กรุงเทพฯ และกลุ่มศาสนิกผู้หญิงจาก ๓ ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม 

วันแรก-  เราได้รับรู้ถึงความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่บนฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ถูกจัดการจนเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางทะเล แม่น้ำ ภูเขา พืชพันธุ์ในป่า ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับชีวิตของคนในท้องถิ่น และประสบการณ์ของผู้หญิงที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดภาคใต้ คุณกอเซ็ง อาบูชิ นักวิจัยชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าพรุ จากพรุลานควาย จ.ยะลา กล่าวว่า 

“ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในชีวิตและในสังคม สำหรับคนที่อยู่ในชนบท การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทรัพยากรหลากหลายที่อุดมสมบูรณ์ นั่นคือความมั่นคงของชีวิตมนุษย์… มุสลิม เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ในโลกและรอบตัวเรา เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาให้มนุษย์ใช้ และต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย… การเข้าไปจัดการกับธรรมชาติโดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณของสิ่งสร้างต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร นำไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร และผลกระทบก็ตกกับชาวบ้าน”  Read the rest of this entry »

ชีวิตที่หลงเหลือ กับ การใฝ่หาสันติภาพ และความมั่นคงของมนุษย์

 

book13

นับจากเหตุการณ์ปล้นปืนวันที่ ๔ มกราคม และเหตุการณ์การเสียชีวิตของ ๑๐๖ ชีวิตเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ การใฝ่หาสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในนาม “เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ” ได้เริ่มขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆ ที่แตกต่างหลากหลายและห่างไกลจากพื้นที่ความรุนแรง มาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และบทบาทของผู้หญิงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ด้วยย่างก้าวที่ละเล็กทีละน้อย เครือข่ายเล็กๆ นี้ได้พาตนเองไปเชื่อมร้อยกับ ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน ผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของตนไปในเหตุการณ์รุนแรงอีกหลายร้อยชีวิต เพื่อรับฟังเรื่องราวและเรียงร้อย ขึ้นเป็น “ชีวิตที่หลงเหลือ กับ รอยยิ้มหลังหยาดเลือด หนังสือเล่มน้อยที่เป็นสื่อให้ผู้สูญเสียได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคประชาคมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ และร่วมแสวงหาแนวทางการสร้างสันติภาพร่วมกัน  Read the rest of this entry »

เสียงของผู้หญิง ต่อการฟื้นฟูชีวิตและสังคม ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

 

images

เมื่อวันที่ 17 -18 กันยายน 2548 มูลนิธิผู้หญิงได้จัดประชุมเรื่อง “เสียงของผู้หญิง ต่อการฟื้นฟูชีวิตและสังคม ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ” ณ กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ตัวแทนหญิงประสบภัยจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จำนวนทั้งหมด 28 คน ซึ่งแบ่งเป็น ผู้หญิงหม้าย ที่นับถือศาสนาอิสลาม 6 คน ผู้หญิงหม้าย ที่นับถือศาสนาพุทธ 2 คน แรงงานอพยพหญิงสัญชาติพม่า 3 คน แรงงานอพยพหญิงไทย 2 คน/พนักงานในสถานบริการ 2 คน แรงงานนวดชายหาด 1 คน ผู้หญิงชาวมอแกน จากเกาะเหลาจังหวัดระนอง 5 คน และผู้หญิงที่ประสบภัยสึนามิ (ที่พักในบ้านพักชั่วคราว ในวัดสามัคคีธรรม 2 คน/หินลาด 3 คน/ปากเตรียม 1 คน /แพปลา 1 คน) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา และนำเสนอความต้องการ ที่สอดคล้องกับผู้หญิงในกลุ่มต่างๆ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการฟื้นฟูชีวิต และสังคม ที่คำนึงถึงมิติความแตกต่างของหญิงชาย และความหลากหลายของผู้หญิง เพื่อเสนอในการประชุมเวทีสาธารณะเรื่อง การฟื้นฟูชีวิตและชุมชนหลังภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ : สิ่งท้าทาย ยุทธศาสตร์และข้อเสนอทางนโยบาย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2548 ที่โรงแรมมารีไทม์ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ซึ่งร่วมจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ กรณีสึนามิ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย 48  Read the rest of this entry »

เยี่ยมบ้านผู้หญิงมุสลิม ผู้ประสบภัยสึนามิ ที่จังหวัดภูเก็ต

 

sunami4

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน และวันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๔๘ พวกเราเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิง ได้เยี่ยมบ้านผู้หญิงมุสลิมที่ยากจน บ้านบางเทา หมู่ ๓ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มผู้ประสบภัยสึนามิที่มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือเงินทุนช่วยเหลือครอบครัว จำนวน ๑๖ ครอบครัว ครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท ทราบว่า ส่วนใหญ่ผู้หญิงนำไปซื้อเครื่องครัวและสิ่งของจำเป็นที่สูญหายไป ลงทุนประกอบอาชีพเดิม ๒ คน คือ ขายของชำ ขายอาหารตามสั่ง ซื้อจักรยานให้ลูกเดินทางไปโรงเรียน ๑ คน และวางมัดจำซื้อมอเตอร์ไซด์ เพื่อขับไปงานก่อสร้างนอกชุมชน ๑ คน เนื่องจากมอเตอร์ไซด์เดิมจมน้ำใช้งานไม่ได้ กลายเป็นเศษเหล็กขายได้เงิน ๒๐๐ บาท และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการกลับเข้าไปทำงานเดิมที่สนามกอร์ฟ ๑ คน  Read the rest of this entry »

ข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคม ต่อ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

1370392_215974262

ปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กได้รับการตระหนักจากประชาคมโลกว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งหนึ่งในความพยายามนั้น ได้แก่ การยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ…..โดยแก้ไขปรับปรุงจากพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กพ.ศ.๒๕๔๐ ที่ยังไม่ครอบคลุมกับสภาพปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน และขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๔๘แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา Read the rest of this entry »

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
January 2013
M T W T F S S
    Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031