Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

Archive for January 24th, 2013

แถลงข่าว เรื่อง ขอให้ยกเลิกมาตรการควบคุม “แรงงานข้ามชาติ”

 

labor1

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตัวแทนของเครือข่ายสามพรานต้านการค้ามนุษย์ และพันธมิตรสากลต้านการค้าหญิงจำนวน 4 คนได้เดินทางไปยื่นจดหมายแก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อคัดค้านมาตรการควบคุมแรงานข้ามชาติที่ประกาศโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ภูเก็ต และเชียงใหม่ และได้นำแถลงข่าวแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้เผยแพร่แก่สาธารณชน 

รายละเอียดมีดังนี้  Read the rest of this entry »

พันธกิจของรัฐต่ออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องผู้หญิงกับร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงฯ

t2

ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาวิกฤตที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนพยายามป้องกันแก้ไขปัญหา โดยเมื่อไม่นานมานี้ (๔ เมษายน ๒๕๕๐) รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และส่งมอบให้คณะกรรมาธิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติอีกครั้ง

แนวร่วมผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้า และ สันติภาพร่วมกับสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีแห่งประเทศไทย จึงได้จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “พันธกิจของรัฐต่ออนุสัญญาว่าด้วยเรื่องผู้หญิงกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” ณ โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะของกลุ่ม องค์กรผู้หญิง ต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ( CEDAW ) หรือเรียกว่า อนุสัญญาผู้หญิง จึงมีพันธกิจในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอนุสัญญาฯ  Read the rest of this entry »

กับดักแห่งความเสมอภาค: ข้อสรุปที่ต้องทบทวนก่อนแก้ไขกฎหมายอาญา ม.๒๗๖

 

e0b981e0b899e0b8a7e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b8aae0b8b1e0b899e0b895e0b8b4e0b8a0e0b8b2e0b89e

ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ แนวร่วมผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิ (ซึ่งปัจจุบันได้รวมกับเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ และเปลี่ยนชื่อเป็น แนวร่วมผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ ) ประกอบด้วยเครือข่ายผู้หญิงชาวบ้านและองค์กรพัฒนาเอกชน ๓๙ องค์กร ได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ซึ่งกฎหมายนี้บัญญัติว่า “ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดใดโดยใช้ กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ ขัดขืนได้ หรือโดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท…….” 

จากบทบัญญัติในมาตรา ๒๗๖ นี้ได้สะท้อนแนวคิดว่า ผู้หญิงเป็นสมบัติของชายผู้เป็นสามี และสามีเป็นผู้มีสิทธิเหนือชีวิตและร่างกายของผู้หญิง รวมถึงการร่วมหลับนอนกับภริยาก็สามารถทำได้เสมอแม้ว่าภริยาจะไม่ยินยอมก็ตาม อีกทั้งยังละเลยสิทธิในเนื้อตัวร่างกายและการตัดสินใจของผู้หญิงด้วย  Read the rest of this entry »

ข้อเรียกร้องของแนวร่วมผู้หญิงต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

t1

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แกนนำหญิงชาวบ้านจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งเป็นสมาชิกแนวร่วมผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ ได้ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในปัจจุบัน และความคิดเห็นของผู้หญิงต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผลจากการประชุมแนวร่วมผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพได้มีข้อเรียกร้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญกำหนดบทบัญญัติหลักการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและคุ้มครองผู้หญิงให้ปลอดภัยจากความรุนแรงอันเกิดจากความแตกต่างทางเพศทั้งในครอบครัวและในพื้นที่สาธารณะรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องความเสมอภาคหญิงชายในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยบรรจุมาตรา ต่อไปนี้  Read the rest of this entry »

คัดค้าน ร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ รัฐต้องคุ้มครองการข่มขืนในคู่สมรส

 

images-2

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ เพื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา ๒๗๖ ว่าด้วยการข่มขืน จากเดิม “ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิง ซึ่งมิใช่ภรรยาตน มีโทษจำคุก .."  แก้ไขเป็น ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น ซึ่งมิใช่สามีหรือภรรยา ดูเหมือนว่า สิทธิของหญิงไทยกำลังจะถอยหลังเข้าคลอง ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่มาจากการจัดตั้ง 

การที่ร่างกฎหมายที่เสนอแก้ไขยังยอมรับการข่มขืนในคู่สมรส ทั้งที่มีกระแสการเรียกร้องมาก่อนนี้ให้กฎหมายข่มขืน คุ้มครองโดยไม่ต้องยกเว้นหญิงที่เป็นภรรยา ซึ่งมูลนิธิผู้หญิงร่วมกับสมาชิกแนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงรณรงค์ให้มีการแก้ไขกฎหมายข่มขืน มาตรา ๒๗๖ โดยตัดทิ้งข้อความ “ซึ่งมิใช่ภรรยาตน มาก่อนหน้านี้ และมีผู้เข้าร่วมชื่อสนับสนุนถึงหมื่นคนทั้งหญิงชาย เนื่องจากการข่มขืนเป็นความรุนแรงทางเพศที่ไม่ควรกระทำต่อกันรวมถึงในคู่สามีภรรยา การแก้ไขกฎหมายโดยคุ้มครองการข่มขืนในคู่สมรสจะทำให้เกิดการคุ้มครองอย่างครอบคลุมมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และที่สำคัญคือการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ว่า ภรรยาเป็นสมบัติของสามี เพราะผู้หญิงควรมีส่วนร่วมตัดสินใจในชีวิตคู่ รวมถึงเรื่องการร่วมหลับนอนกับสามี  Read the rest of this entry »

การค้ามนุษย์โดยการบังคับเด็กให้กระทำความผิดทางอาญา : สถานการณ์การค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่

 

girl2

จากการดำเนินงานของมูลนิธิผู้หญิง ในการให้ความช่วยเหลือหญิงและเด็กต่างชาติและการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) พบว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมา 

จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปี 2549 เพิ่มขึ้น 19% ในปี 2548 มูลนิธิผู้หญิงได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กต่างชาติทั้งสิ้น 510 คน พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 130 คน หรือ 25 % ในปี 2549 ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม มีผู้หญิงและเด็กต่างชาติรวมทั้งสิ้น 267 คน พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 118 คน หรือ 44 % ผู้หญิงและเด็กกลุ่มนี้ถูกแสวงประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ โดยถูกบังคับใช้แรงงาน การบังคับค้าประเวณี และพบสถานการณ์ในรูปแบบใหม่ที่น่าห่วงใย ได้แก่ การนำเด็กมาบังคับ ล่อลวงให้กระทำความผิดทางอาญาโดยการลักทรัพย์ ในรอบสองปีที่ผ่านมาพบว่ามีเด็กชาวกัมพูชาที่ถูกนำพาเข้าประเทศ มีการควบคุมและชักนำให้ประกอบอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ เช่น ให้กระทำการลักทรัพย์  Read the rest of this entry »

การพัฒนาแนวทางคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

girl

มูลนิธิผู้หญิง จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และสาธารณชนที่สนใจรวมสี่สิบคน 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เสียหาย นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  Read the rest of this entry »

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ที่จังหวัดพังงา

 

pungna

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จังหวัดพังงาร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สถานการณ์และการให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรง” ณ โรงแรมเขาหลัก ซันเซ็ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำสตรี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก ๗ อำเภอ รวมจำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

คุณนิยม ศิริรัตน์ – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๙ มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่เข้ารับบริการจากศูนย์พึ่งได้ จังหวัดพังงา (OSCC) จำนวน ๑๕๐ คน และเน้นว่าชุมชนควรร่วมกันสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยเริ่มจากปัญหาที่เกิดกับหญิงและเด็ก Read the rest of this entry »

สถานการณ์การค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็กต่างชาติกับการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือ

 

women

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา มูลนิธิผู้หญิงได้จัดการเสวนา เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็กต่างชาติกับการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการคุ้มครองผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพ

จิราพร เอื้อเฟื้อ  ผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ข้อสังเกตจากการทำงานว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กรวม ๕๑๐ คน พบผู้หญิงและเด็กต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๓๐ คน หรือ ๒๕ % ของทั้งหมด แต่ใน ๖ เดือนของปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กทั้งสิ้น ๑๙๗ คน พบผู้เสียหายฯ ๗๗ คน หรือ ๓๙ % ที่น่าห่วงใยมากคือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ หรือ ๘๐ % เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี และเป็นผู้เสียหายสัญชาติลาวที่ถูกนำมาบังคับใช้แรงงานทั้งในโรงงานหรือภายในบ้าน  Read the rest of this entry »

แถลงการณ์ของเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องในโอกาสรณรงค์ ๑๖ วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (๒๕ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙) ผู้หญิงต้องการความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์

 

p2

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของชีวิตและร่างกายของตนเอง และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้หญิงต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ บางครั้งปรากฏเห็นชัด สังคมรับรู้และเข้าใจ แต่ยังคงมีการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงอีกมากมายที่สังคมไม่มีโอกาสรับรู้ เพราะการกระทำนั้นถูกซ่อนเร้นอยู่ภายใต้หลังคาบ้านหรือในที่ทำงาน ที่ยิ่งน่าเป็นห่วงมากกว่านั่นคือ การกระทำที่คนในสังคมมองเห็นชัดอยู่ในที่สาธารณะ แต่ไม่ตระหนักว่านั่นเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากการกระทำและการละเลยของรัฐด้วย 

สังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ในหมู่ผู้หญิงก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน โดยมีความแตกต่างกันทางศาสนา ชาติพันธุ์ ชนชั้นหรือรสนิยมทางเพศ รวมทั้งผู้หญิงที่ถูกตีตราด้วยอคติทางสังคมอีกจำนวนมาก เช่น ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้หญิงบริการ ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ผู้หญิงที่เคยผ่านการทำแท้งมาแล้ว 

Read the rest of this entry »

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
January 2013
M T W T F S S
    Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031