Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ภารกิจผู้หญิงเนื่องใน 8 มีนา วันสตรีสากล

255203040092_1

เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ ภารกิจผู้หญิงเนื่องใน 8 มีนา วันสตรีสากล 8 มีนา วันสตรีสากลมีจุดกำเนิดมาจาก การนัดหยุดงานและเดินขบวนของกรรมกรหญิง โรงงานทอผ้า ที่เมืองชิคาโก ที่มีชีวิตอันแร้นแค้นไร้ความหวัง จากการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมอันเลวร้าย และมีชั่วโมงทำงานยายนาน หลังจากต่อสู้นานถึง 3 ปีเต็มในวันที่ 8 มีนาคม 1910 ผู้แทนหญิงจาก 18 ประเทศได้เข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนและเสนอ ให้มีการคุ้มครองแรงงานหญิงในระบบสามแปด กล่าวคือทำงาน 8 ชั่วโมง ศึกษา 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง กำหนดค่าจ้างให้เท่าเทียมกับชาย ให้การคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก รวมทั้งประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล

ในประเทศไทย กลุ่มผู้หญิง และองค์กรแรงงานหญิงได้เคลื่อนไหว และจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล อย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ของแรงงานหญิง ซึ่งต้องทำงานโดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนเรียกร้องความเสมอภาค และขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หยิงในรูปแบบต่างๆ

วันสตรีสากล 8 มีนา จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ เรียกร้องสิทธิความเสมอภาคของแรงงานหญิงและกลุ่มผู้หญิง ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิและความเสมอภาคในสังคม ปัจจุบันแม้สิทธิของแรงงานหญิงและสิทธิผู้หญิง จะได้รับการพูดถึงและรับรองเพิ่มมากขึ้น แต่สภาพความเป็นจริง แรงงานหญิงทั้งในระบบและนอกระบบ ยังต้องเผชิญกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับความคุ้มครอง เมื่อเจ็บป่วยจากการทำงาน ผู้นำแรงงานหญิงถูกคุกคาม เมื่อออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิ ฯลฯ

ขณะเดียวกันผู้หญิงทั่วไป ก็ยังขาดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต แม้แต่สิทธิในชีวิต เนื้อตัว ร่างกาย ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ 8 มีนา เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง และมูลนิธิเพื่อนหญิง ขอประกาศเชิดชู สนับสนุนการต่อสู้ของขบวนการแรงงานหญิง และองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่ได้ร่วมกันบับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างหลักประกันเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น สิทธิลาคลอด 90 วันโดยได้รับค่าจ้างเต็ม สิทธิในการเลือกใช้นามสกุล ฯลฯ ซึ่งคนทุกกลุ่มในสังคมได้รับประโยชน์จากการต่อสู้นี้อย่างเสมอกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้เพื่อให้รับรองสิทธิความเสมอภาคและการคุ้มครองผู้หญิงในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง และมูลนิธิเพื่อนหญิง ขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้

  1. ให้พิจารณา “ข้อเสนอแนะคณะกรรมการจัดงาน 8 มีนา วันสตรีสากล 2547” และองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้หญิงในทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานหญิงและผู้หญิง
  2. ให้เร่งออกกฎหมาย และดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมสิทธิผู้หญิงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น กฎหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค กฎหมายเพื่อขจัดความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ
  3. ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องคำนึงถึง และเปิดโอกาสให้องค์กร กลุ่มผู้หญิง ที่มีส่วนได้เสียและได้รับ
  4. ผลกระทบโดยตรง เข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุด ท่ามกล่างความไม่เสมอภาค ระหว่างหญิงชาย และสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้หญิงหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน โดยเฉพาะการคุกคามนักต่อสู้ เพื่อสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง รัฐบาลต้อมีจุดยืนทีที่ชัดเจน ที่จะสนับสนุน การมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิผู้หญิง สร้างหลักประกันในการทำงานขององค์กร และนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิผู้หญิง ให้ปลอดจากการคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะจากกลไกและอำนาจรัฐ

เครือข่ายผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง 1 มีนาคม 2547 3/23/2547

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
August 2022
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031