Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

เสียงของผู้หญิง ต่อการฟื้นฟูชีวิตและสังคม ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

 

images

เมื่อวันที่ 17 -18 กันยายน 2548 มูลนิธิผู้หญิงได้จัดประชุมเรื่อง “เสียงของผู้หญิง ต่อการฟื้นฟูชีวิตและสังคม ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ” ณ กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ตัวแทนหญิงประสบภัยจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จำนวนทั้งหมด 28 คน ซึ่งแบ่งเป็น ผู้หญิงหม้าย ที่นับถือศาสนาอิสลาม 6 คน ผู้หญิงหม้าย ที่นับถือศาสนาพุทธ 2 คน แรงงานอพยพหญิงสัญชาติพม่า 3 คน แรงงานอพยพหญิงไทย 2 คน/พนักงานในสถานบริการ 2 คน แรงงานนวดชายหาด 1 คน ผู้หญิงชาวมอแกน จากเกาะเหลาจังหวัดระนอง 5 คน และผู้หญิงที่ประสบภัยสึนามิ (ที่พักในบ้านพักชั่วคราว ในวัดสามัคคีธรรม 2 คน/หินลาด 3 คน/ปากเตรียม 1 คน /แพปลา 1 คน) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา และนำเสนอความต้องการ ที่สอดคล้องกับผู้หญิงในกลุ่มต่างๆ และเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการฟื้นฟูชีวิต และสังคม ที่คำนึงถึงมิติความแตกต่างของหญิงชาย และความหลากหลายของผู้หญิง เพื่อเสนอในการประชุมเวทีสาธารณะเรื่อง การฟื้นฟูชีวิตและชุมชนหลังภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ : สิ่งท้าทาย ยุทธศาสตร์และข้อเสนอทางนโยบาย ในวันที่ 25-26 กันยายน 2548 ที่โรงแรมมารีไทม์ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ซึ่งร่วมจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ กรณีสึนามิ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย 48 

ในวันที่ 25 กันยายน 2548 มูลนิธิผู้หญิง ได้ร่วมกับมูลนิธิเด็ก นำเสนอปัญหาของผู้หญิงและเด็กในเวทีย่อย โดยให้ตัวแทนหญิงและเด็กประสบภัย ได้มีโอกาสพูดถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ และได้ร่วมรวบรวมจัดทำบทเรียน ประเด็นท้าทาย และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 26 กันยายน 2548 และจะรวบรวมกับข้อเสนอแนะ ของทางเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ กรณีสึนามิ ภายใต้คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อนำเสนอต่อภาครัฐให้มีการดำเนินการต่อไป บทเรียน ประเด็นท้าทาย ในการฟื้นฟูผู้ประสบภัย และข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการ เครือข่ายผู้หญิงและเด็ก ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ บทเรียนและประเด็นท้าทาย 

 •  ไม่มีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากสึนามีที่แยกหญิงชาย 
 •  เด็กและผู้หญิงนอกศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัยยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และการช่วยเหลือที่ไม่ได้คำนึงถึงประเพณีมุสลิม กรณีผู้ชายเสียชีวิตและเงินชดเชย ให้กับภรรยาที่จดทะเบียน ทำให้ผู้หญิงและเด็กไม่ได้รับความช่วยเหลือ • เด็กก่อนวัยเรียนที่อายุ ๓ ขวบลงมา รวมถึงที่ที่เกิดหลังช่วงสึนามิ ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่พ่อเสียชีวิต ผู้หญิงต้องรับภาระหนัก
 •  ผู้หญิงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสึนามิ ขาดข้อมูลในการรับความช่วยเหลือจากรัฐ ไม่รู้ว่าต้องไปรับความช่วยเหลือ จากหน่วยงานใดบ้าง หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการดูแล 
 •  การขาดสิทธิในฐานะของบุคคลของเด็กและผู้หญิง ทำให้ขาดโอกาสในการรับความช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ สิทธิในการศึกษา และสิทธิในคุณภาพชีวิต 
 •  ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการขอสิทธิในการขอสถานะบุคคลและจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ เช่น มติครม. ต่างๆ 
 •  เครือข่ายเด็กและผู้หญิงกับการรวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องสิทธิในสัญชาติให้กับเด็กและสิทธิของกลุ่มที่ถูกละเลย เช่น แรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ 
 •  แรงงานพม่าที่เสียชีวิตถูกละเลยจากรัฐ มีเด็กชาวพม่าที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะครอบครัวเสียชีวิต รวมถึงหญิงหม้ายที่ภาระดูแลลูกโดยลำพัง • ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีความมั่นใจว่าตนจะได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วน และส่วนใหญ่การจัดสรรความช่วยเหลือโดยผู้นำ มักจะเน้นเฉพาะกลุ่มญาติหรือพวกพ้องตนเองของผู้นำ และละเลยกลุ่มที่เดือดร้อนหรือคนยากจนในชุมชน • การเยียวยาทางด้านจิตใจยังไม่ทั่วถึง และยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 •  เงินช่วยเหลือที่ผ่านผู้นำครอบครัว บางรายเงินถูกใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยไม่ถึงเด็กและผู้หญิงในครอบครัว หรือเหลือน้อย 
 • มีกรณีที่ผู้หญิงประสบความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
 •  ทำอย่างไร เด็ก เยาวชน ผู้หญิง จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชน เพื่อจะนำเสนอปัญหา มุมมองและความต้องการของตนเอง ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการ 
 •  เปิดเผยและกระจายข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในทุกๆด้าน อาทิ มติครม.ต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงสัญชาติ สิทธิแรงงานต่างชาติ และขั้นตอนการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ 
 • ส่งเสริมให้เด็กและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ได้รับสิทธิในการจดทะเบียนมีสถานะบุคคล และสัญชาติ 
 •  ให้สำรวจผู้ประสบปัญหา ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่อยู่นอกศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย เด็กแรกเกิดก่อนวัยเรียน ให้การดูแลเป็นพิเศษกรณีเด็กกำพร้าพิการ แรงงานย้ายถิ่นจากจังหวัดอื่น ๆ แรงงานนวด กรณีที่ครอบครัวมีภรรยาหลายคน และหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต 
 • • ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ จากส่วนกลาง และรับเรื่องราวร้องทุกข์เพิ่มเติม เปิดเผยข้อมูลการช่วยเหลือที่ผ่านมาโดยแยก หญิง ชาย 
 • • ให้ความสำคัญโดยการสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือแก่หญิงตั้งครรภ์ และฟื้นฟูในระยะยาวให้มีความมั่นคงในชีวิต • ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ในพื้นที่ซึ่งมีหนี้สินจากเงินนอกระบบ และจัดสรรเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เพื่อการประกอบอาชีพในระยะยาว 
 •  ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัว แม้จะไม่ได้สูญเสียบ้านเรือนในภัยสึนามิ 
 •  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้หญิงเด็ก เยาวชน ในการดำเนินงานช่วยเหลือ ฟื้นฟูชุมชนด้าน ต่าง ๆ 
 •  ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ในการดูแลรักษาฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การนวดแผนโบราณ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2021
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31