Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

“สู่ความเสมอภาคหญิงชาย” ในงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2549

 

20120308105106

งานวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี 2549 “สู่ความเสมอภาคหญิงชาย” และการมอบรางวัลดีเด่น “ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2549 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 101 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง กำหนดการ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

09.00 – 09.15 น. ชมสไลด์เรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงไทย” 

09.15 – 09.30 น. + ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น“ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2549 กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน + ประธานกล่าวเปิดงาน โดย ศาตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

09.30 – 11.30 น. + ชมสไลด์เรื่อง“อนุสัญญาผู้หญิงกับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในสังคมไทย” + เวทีอภิปรายเรื่อง “ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย”

 ผู้อภิปรายประกอบด้วย 

• ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• อาจารย์โซรยา จามจุรี ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสตรีกับสันติวิธี คณะทำงานเผยแพร่แนวคิดและข้อมูลเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ 

• คุณอุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิผู้หญิง 

• คุณณัฐยา บุญภักดี มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง + ผู้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ดำเนินรายการโดย คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล 

11.30 – 12.30 น. + การมอบรางวัลดีเด่น”ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน” + ผู้รับรางวัลแสดงทัศนะ 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.00 น. จัดทำข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เวทีอภิปราย “ ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย” 

 

วัตถุประสงค์ของการอภิปราย

 1. เพื่อวิเคราะห์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง รวมทั้งกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้หญิง ที่ยังคงขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขัดต่อหลักการของอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำหนดนโยบายใหม่เกี่ยวกับผู้หญิง ตลอดจนการดำเนินงานของรัฐ ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้หญิง รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามแนวทางของอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

 

 แนวความคิด/เนื้อหาการอภิปราย 

  • สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันโดยเน้นที่ 4 สถานการณ์หลัก คือ ความรุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้:ผลกระทบต่อผู้หญิง ความรุนแรงในครอบครัว การค้ามนุษย์ผู้หญิงและเด็ก และ อนามัยเจริญพันธุ์ 
  • วิพากษ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ รวมทั้งกฎหมายไทยที่ยังคงเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้หญิง โดยคำนึงถึงว่า นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ รวมทั้งกฎหมายนั้นยังคง :- ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้หญิง :- เป็นการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง หรือ เอื้อให้การกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงยังคงดำรงอยู่ :- เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือ ไม่ได้รับบริการของรัฐตามที่ผู้หญิงควร จะได้รับ
  • นำเสนอข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้หญิง (หากกฎหมายยังไม่สามารถบรรลุหลักการดังกล่าวได้ นโยบายเร่งด่วนควรเป็นเช่นใด เพื่อเอื้ออำนวยและมุ่งไปในทิศทางที่จะบรรลุตามหลักการของอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ – ขจัดอคติในสังคมที่สร้างความเป็นรองให้กับผู้หญิง สร้างมาตรฐานสังคมใหม่ที่เป็นหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีสิทธิอำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเองในทุกมิติ/ ทุกระดับ ฯลฯ)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
August 2022
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031