Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย

 

news_img_440654_1

สืบเนื่องจากงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี 2549 "สู่ความเสมอภาคหญิงชาย" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 มูลนิธิผู้หญิงได้ร่วมกับแนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงจัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่อง ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความรับผิดชอบของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย ประเทศไทยได้ลงนามและเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรีซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องผู้หญิงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญ เพราะเท่ากับรัฐบาลไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามอนุสัญญา โดยมีกลไกติดตามที่กำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการของอนุสัญญานี้ทุก ๆ ๔ ปี 

ทางคณะกรรมการฯ ยังเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชนส่งรายงานเพิ่มเติมและแถลงต่อที่ประชุมเพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอเพื่อให้รัฐดำเนินการ เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ไปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอนุสัญญาเรื่องผู้หญิง ในที่ประชุมสมัยที่ ๓๔ และทางคณะกรรมการฯ ก็ได้มีสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเนื่องจากทางคณะกรรมการฯได้รวมข้อเสนอจากองค์กรเอกชนเอาไว้ในหลายประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอนุสัญญาเรื่องผู้หญิง ให้ความสำคัญกับประเด็นเร่งด่วนที่ผู้หญิงไทยกำลังเผชิญในปัจจุบัน โดยเฉพาะ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง การค้ามนุษย์ สุขภาพ การขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยังได้เรียกร้องให้รัฐภาคีทำการเผยแพร่สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการอย่างกว้างขวาง ให้กับประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง สมาชิกสภา และองค์กรด้านสตรีและสิทธิมนุษยชนทั้งปวง แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกองค์กรและกลุ่มผู้หญิงจากภูมิภาคต่างๆ รวม 39 องค์กร จะร่วมกันผลักดันและติดตามการดำเนินงานของรัฐในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของคณะกรรมการอนุสัญญาฯ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงจากทุกภาคส่วนในการร่วมตัดสินใจต่อนโยบายและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผู้หญิงต่อไป

 ข้อเสนอแนะที่สำคัญของคณะกรรมการอนุสัญญา ได้แก่ 

• ใช้ความพยายามอย่างเร่งด่วนในการยกเลิกข้อสงวนอนุสัญญาข้อที่ 16 สิทธิด้านครอบครัวภายในกรอบระยะเวลาอันแน่นอน 

• ดำเนินการปรับปรุงตามที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีกลไกระดับชาติที่เข้มแข็งพอที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ 

• ดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้ “ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว” เสร็จสมบูรณ์ โดยให้หลักประกันว่าสตรีและเด็กหญิงทั้งหลายที่ตกเป็นเหยื่อแห่งความรุนแรงจะเข้าถึงมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขและการปกป้องจากความรุนแรงได้โดยง่าย และให้หลักประกันด้วยว่า ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษอย่างจริงจัง 

• แก้ไขคำนิยามของการข่มขืนในประมวลกฎหมายอาญาโดยไม่ยกเว้นการข่มขืนระหว่างสามีภรรยา อีกทั้งยังให้เป็นความผิดทางอาญา 

• เร่งนำร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาใช้ และ ให้หลักประกันว่าผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ รวมทั้งประกันว่าเหยื่อทั้งหลายจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และให้ความสนใจกับสาเหตุสำคัญของการค้ามนุษย์โดยการเพิ่มความพยายามส่งเสริมสถานภาพทางเศรษฐกิจของสตรีให้ดีขึ้น 

• นำเอาและส่งเสริมให้มีมาตรการพิเศษชั่วคราวทั้งหลาย เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนของสตรีในระดับการตัดสินใจ 

• ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมและเพิ่มความรับรู้ทั้งหลายเพื่อยกระดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสตรีในการตัดสินใจในทุกระดับ รวมทั้งในระดับสากลด้วย 

• ให้ความสนใจความต้องการทั้งปวงของสตรีชนบทและชาวเขาเผ่าต่างๆ อย่างเร่งด่วนและกว้างขวาง และหามาตรการต่างๆ เพื่อประกันว่า สตรีชนบทและชาวเขาสามารถเข้าถึงโภชนาการ การอนามัย การบริการสาธารณสุข การศึกษาและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งปวงอย่างเต็มที่และเพียงพอ 

• ให้หลักประกันว่า สตรีทั้งมวลในภาคใต้สามารถเข้าถึง บริการด้านต่างๆ ทั้ง ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งหลาย และให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหญิงเพื่อลดการแต่งงานตั้งแต่ยังเยาว์ด้วย 

• หามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการได้รับสัญชาติของสตรีชาวเขา รวมทั้งให้ความสนใจกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบการพิจารณาการขอสัญชาติ 

• สร้างความเข้มแข็งให้การดำเนินการโครงการและนโยบายต่างๆ ที่มุ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อสนเทศและบริการสาธารณสุขแก่สตรี รวมทั้งบริการอื่นๆ เพื่อลดความต้องการเข้าไปใช้บริการทำแท้งเถื่อนของสตรี 

• บรรจุแง่มุมต่างๆ ด้านเพศสภาพไว้ในนโยบายและโครงการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง ตู้ ป.ณ.47 ไปรษณีย์บางกอกน้อย กทม.10700 โทร.02-4335149, 02-4351246 โทรสาร 02-434-6774

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031