Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

มูลนิธิผู้หญิงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ แก้ไขการค้ามนุษย์ ๑๙ จังหวัดภาคอีสาน

มูลนิธิผู้หญิงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของหน่วยงานในพื้นที่ ๑๙ จังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทางคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดให้มีพิธีลงนามเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น

ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมลงนามประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวั โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมลงนาม ๘ องค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นพยานอีก ๑๓ องค์กร โดยกำหนดให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด หรือ ศปคม. จังหวัด เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งจะประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นเครือข่ายสหวิชาชีพในการทำงานด้านต่าง ๆ บันทึกข้อตกลงฯ ยึดหลักการสิทธิมนุษยชนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเหยื่อการค้ามนุษย์ 

การดำเนินงานกรณีคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งในและต่างประเทศ จึงเน้นเรื่องการได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายหรือผู้ตกเป็นเหยื่อ ทั้งการดำเนินงานช่วยเหลือ คุ้มครอง และการคืนสู่สังคม บันทึกข้อตกลงฯ นี้ ได้กำหนดคำนิยามการค้ามนุษย์ที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างชาติ คนที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร หรือเคยมีภูมิลำเนาหรือมีสถานะอยู่อาศัยในราชอาณาจักร และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

ดังนั้นหากแรงงานต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ต้องถูกบังคับใช้แรงงานก็จะได้รับความคุ้มครองตามบันทึกข้อตกลงนี้ฯ บันทึกข้อตกลงฯ ภาคอีสานนี้ เป็นบันทึกข้อตกลงระดับภูมิภาคฉบับที่ ๒ หลังจากที่มีการจัดทำในพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัดเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนบันทึกข้อตกลงฯ ระดับประเทศ เริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๑ และมีการแก้ไขจัดทำฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๖

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031