Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

รณรงค์การย้ายถิ่นที่ปลอดภัยต้านการค้ามนุษย์

 

956215_20273423

การย้ายถิ่นไปทำงานนอกชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชน แต่ละปีแรงงานย้ายถิ่นที่ไปทำงานต่างแดนสามารถนำเงินเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นข้ามชาติยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากคนในชุมชนยังขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ทำให้ตกเป็นเหยื่อของนายหน้าจัดหางานที่หลอกลวงทั้งเงินทอง และโดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชนหญิงต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ในสภาพของการบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส และการบังคับค้าประเวณี

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ และความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและภัยจากการค้ามนุษย์ไปสู่ชุมชนที่ห่างไกล

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2548-2549 มูลนิธิผู้หญิงได้ดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยสามโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุชุมชนร่วมป้องกันการค้ามนุษย์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ และ โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันเยาวชนหญิงจากการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์ 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุชุมชนร่วมป้องกันการค้ามนุษย์

มูลนิธิผู้หญิงได้ประสานความร่วมมือกับสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติซึ่งได้ช่วยประสานสมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชน 3 ภาคเข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ภาคกลาง (กรุงเทพ นนทบุรี สระบุรี) ภาคเหนือ (ลำพูน ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร ตาก) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอุดรธานี) รวมผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสามภาค 225 คน หลังจากที่ได้รับข้อมูลความรู้และมีความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้นแล้ว สมาชิกเครือข่ายฯได้ร่วมกันวางแผนงานและกำหนดบทบาทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้ตระหนักถึงภัยของปัญหาฯ อีกทั้งข้อมูลการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ปลอดภัย โดยอาจสอดแทรกในรายการวิทยุที่จัดเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งในรายการจะมีบริการให้คำปรึกษาและตอบคำถามผู้ระสบปัญหา และผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ นอกจากนั้นสมาชิกเครือข่ายฯยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การค้ามนุษย์ในแต่ละพื้นที่ 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ 

 

มูลนิธิผู้หญิงได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติให้แก่สมาชิกองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ที่พบว่ามีประชากรที่ย้ายถิ่นข้ามชาติจำนวนมาก ได้แก่ กุมภวาปี บ้านดุง หนองหาน เพ็ญ สร้างคอม รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 245 คน หลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำสื่อที่ได้จากการสัมมนาไปเผยแพร่ในชุมชนของตน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุชุมชน ตลอดจนการกระจายข้อมูลในรูปของ เทป วีซีดี โปสเตอร์ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังได้เสนอให้มีการประชุมสัมมนาภายในหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวเรื่องการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ การค้ามนุษย์ บริษัทจัดหางานที่ล่อลวงคนงาน สถานการณ์การล่อลวงในชุมชน เป็นต้น 

3. โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันเยาวชนหญิงจากการย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์

 มูลนิธิผู้หญิงได้ร่วมกับสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งได้ประสานงานเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมสามภาค ด้วยกันคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ละคนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษา รวมผู้เข้าร่วมการอบรมวิทยากร 93 คน หลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมได้สะท้อนถึงสิ่งที่ตนได้รับจากการอบรบมากที่สุด คือ ความรู้ และเทคนิคในการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง โดยแต่ละกิจกรรมจะทำให้วัยรุ่นได้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและมีข้อมูลก่อนการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่วัยรุ่นสามารถนำไปใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวัน จากการดำเนินโครงการทั้งสามโครงการข้างต้น มูลนิธิผู้หญิงหวังว่าจะจุดประกายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม เครือข่ายวิทยุชุมชน และผู้นำชุมชนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ได้สอดคล้องและเข้าถึงสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงได้ตระหนักและสามารถป้องกันตนเองจากปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมูลนิธิผู้หญิงจะได้ติดตามผลของการดำเนินงานมาเล่าสู่โดยทั่วกันต่อไป

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
September 2019
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30