Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

แถลงการณ์ของเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องในโอกาสรณรงค์ ๑๖ วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (๒๕ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙) ผู้หญิงต้องการความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์

 

p2

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของชีวิตและร่างกายของตนเอง และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้หญิงต้องเผชิญกับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ บางครั้งปรากฏเห็นชัด สังคมรับรู้และเข้าใจ แต่ยังคงมีการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงอีกมากมายที่สังคมไม่มีโอกาสรับรู้ เพราะการกระทำนั้นถูกซ่อนเร้นอยู่ภายใต้หลังคาบ้านหรือในที่ทำงาน ที่ยิ่งน่าเป็นห่วงมากกว่านั่นคือ การกระทำที่คนในสังคมมองเห็นชัดอยู่ในที่สาธารณะ แต่ไม่ตระหนักว่านั่นเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากการกระทำและการละเลยของรัฐด้วย 

สังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ในหมู่ผู้หญิงก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน โดยมีความแตกต่างกันทางศาสนา ชาติพันธุ์ ชนชั้นหรือรสนิยมทางเพศ รวมทั้งผู้หญิงที่ถูกตีตราด้วยอคติทางสังคมอีกจำนวนมาก เช่น ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้หญิงบริการ ผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ผู้หญิงที่เคยผ่านการทำแท้งมาแล้ว 

รูปแบบการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงจึงหลากหลายตามไปด้วย การกระทำรุนแรงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งทางกาย จิตใจ และความมั่นคงในชีวิตของผู้หญิง ครอบครัว และสังคม การกระทำบางครั้งไม่ได้เกิดกับผู้หญิงโดยตรง แต่ได้ทิ้งภาระไว้ให้ผู้หญิงต้องแบกรับอย่างกรณีความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผู้หญิงต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวตามลำพังและมีชีวิตที่ยากลำบาก และยังต้องสู้คดีของผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกครอบครัว โดยถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายก่อการร้ายด้วย ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงต้องพบกับอุปสรรคนานัปการทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะสังคมยังเห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว โดยไม่ถามถึงสาเหตุของปัญหา และคิดว่าต้นเหตุของความรุนแรงคือผู้หญิงเอง จึงเน้นการไกล่เกลี่ยเจรจาให้ผู้หญิงยินยอม เพื่อเห็นแก่ความอยู่รอดของครอบครัว ในขณะที่ไม่มีมาตรการจัดการกับผู้ใช้ความรุนแรง และยังขาดกระบวนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้หญิงอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากนี้ หญิงและเด็กต่างชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงฐานะ แม้ถูกกระทำรุนแรงก็ต้องถูกดำเนินคดีในฐานะคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เนื่องในโอกาสแห่งเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งแก้ไขและออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องให้ความคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงทั้งทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทั้งในบ้าน ที่ทำงาน ในชุมชน และที่สาธารณะ 

๒. ให้เร่งออกกฎหมายป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว โดยให้เคารพการตัดสินใจและคำนึงถึงความต้องการของผู้หญิงที่ถูกกระทำให้ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและบริการทางสังคมด้านต่าง ๆ 

๓. พิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดทางเพศ เพื่อให้คุ้มครองทุกๆ คนจากการคุกคามทางเพศ โดยเฉพาะมาตรา ๒๗๖ ที่ไม่เอาผิดกับผู้ชายที่ข่มขืนภรรยาตนเอง ให้ตัดทิ้งข้อความ“ซึ่งมิใช่ภรรยาตน” เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ภรรยา และเพิ่มเติมมาตราอื่นเพื่อให้ครอบคลุมถึงการใช้ความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบและต่อผู้ถูกกระทำทุกเพศ 

๔. หน่วยงานของรัฐต้อง ให้ความเป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือเยียวยาเมื่อผู้หญิงทุกคนถูกละเมิดสิทธิและถูกกระทำความรุนแรงโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เลือกปฏิบัติต่อหญิงและเด็กต่างชาติที่ไม่มีเอกสารเดินทาง 

๕. รัฐควรมีมาตรการให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และทางเลือกด้านเครื่องมือป้องกัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อให้ผู้หญิงได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยเหตุแห่งสถานภาพการติดเชื้อเอชไอวี วิถีชีวิตทางเพศ เกณฑ์มาตรฐานด้านอายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางกฎหมาย ฯลฯ 

๖. รัฐควรให้โอกาสผู้หญิงในการตัดสินใจและเคารพในสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์และทางเลือกในการป้องกันอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เช่น การได้รับรู้ข้อมูลและสามารถจัดหาถุงยางอนามัยผู้หญิง สารป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนต่อปัจจัยทางสังคม-วัฒนธรรมของความเป็นหญิง รวมถึงความหลากหลายของชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิง 

๗. รัฐควรถอนฟ้องทุกคดีในเหตุการณ์วันที่ 28 เม.ย.2547 ที่กล่าวหาต่อผู้เสียชีวิตว่าเป็นผู้ก่อการ และให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่หญิงและเด็กในครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๘. รัฐต้องให้ความสำคัญในการจัดบริการทางด้านสุขภาพ การศึกษา และการประกอบอาชีพ ให้ผู้พิการหญิงตามความต้องการจำเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากความพิการและความเป็นหญิง และสร้างมาตรการพิเศษให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการได้ 

องค์กรร่วมลงนาม :

มูลนิธิผู้หญิง องค์การแอคชั่นเอดประเทศไทย องค์การแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย คณะทำงานเรื่องผู้หญิงในงานเอดส์ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ เอ็มเพาเวอร์เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มอัญจารี ศูนย์พระมหาไถ่เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ กลุ่มผู้หญิงมุสลิมรุ่นใหม่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2021
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31