Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ที่จังหวัดพังงา

 

pungna

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จังหวัดพังงาร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สถานการณ์และการให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรง” ณ โรงแรมเขาหลัก ซันเซ็ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำสตรี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก ๗ อำเภอ รวมจำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

คุณนิยม ศิริรัตน์ – พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๙ มีผู้ถูกกระทำความรุนแรงที่เข้ารับบริการจากศูนย์พึ่งได้ จังหวัดพังงา (OSCC) จำนวน ๑๕๐ คน และเน้นว่าชุมชนควรร่วมกันสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยเริ่มจากปัญหาที่เกิดกับหญิงและเด็ก

คุณศิริมณี ตุกเตียน-  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กล่าวว่า จากการที่บ้านพักเปิดดำเนินการได้ ๘ เดือนนั้นมีผู้เดือดร้อนมารับบริการรวมทั้งหมด ๕๖ รายเป็นเด็ก ๓๘ รายและผู้หญิง ๑๘ ราย และได้ให้ความช่วยเหลือโดยการส่งต่อเข้าสู่บ้านพักของภาครัฐจำนวน ๑๓ ราย และจากการดำเนินงานพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ารับบริการจะเป็นคนต่างถิ่นมิใช่คนในพื้นที่จังหวัดพังงา 

คุณเนตินันท์ ปล้องไหม-  รองอัยการจังหวัดพังงา ซึ่งรับผิดชอบคดีเด็กและเยาวชน ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่า นอกจากกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองเด็กแล้ว ยังให้ความคุ้มครองต่อผู้แจ้งเหตุด้วย เพราะที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปไม่กล้าแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบเนื่องจากเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องจากผู้กระทำ แต่ปัจจุบัน หากผู้แจ้งเหตุถูกฟ้องคดีด้วยสาเหตุที่เป็นผู้แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานของรัฐนั้น พนักงานอัยการจะให้ความคุ้มครองโดยการรับเป็นทนายความแก้ต่างคดีดังกล่าว 

คุณวรัญญา เกื้อนุ่น-  ตัวแทนจากมูลนิธิผู้หญิง ได้นำเสนอสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จากการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครสานชีวิตหญิงและเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ มีผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงทั้งหมด ๑๕ ราย เป็นหญิง ๑๐ ราย ซึ่งเป็นหญิงพม่า ๑ ราย และเด็ก ๕ ราย ซึ่งเป็นเด็กหญิงชาวพม่า ๑ ราย ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน ๑๑ ราย เป็นกรณีที่ผู้หญิงถูกสามีทำร้ายร่างกายจำนวน ๙ ราย และอีก ๑ รายเป็นกรณีที่สามีมีหญิงอื่น และ เป็นเด็กชาย ๑ ราย ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจจากสมาชิกในครอบครัว และความรุนแรงในชุมชนโดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ พบว่า เด็กผู้หญิงจำนวน ๔ ราย กล่าวคือ ถูกข่มขืน ๓ ราย ลวนลาม ๑ ราย 

จากการระดมสถานการณ์ความรุนแรงในชุมชน พบว่า ในทุกชุมชนมีผู้หญิงและเด็กถูกกระทำความรุนแรง ตัวแทนแต่ละชุมชนเห็นว่าให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล และกลไกต่างๆ ควรร่วมมือกันดำเนินงานการแก้ไขและป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เช่น การเสริมทักษะและให้ความรู้การป้องกันตนเองแก่ผู้หญิงและเด็ก การรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการลดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและประชาสัมพันธ์กฎหมายคุ้มครองเด็กให้สมาชิกในชุมชนรับรู้มากขึ้น และจัดให้มีการตั้งศูนย์ประสานงานสิทธิผู้หญิงและเด็กในระดับตำบลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ

รวมถึงจัดให้มีแกนนำในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรง จัดโดย จังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ร่วมกับ มูลนิธิผู้หญิง ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ Grassroots HRE & Development Committee (Burma)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2021
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31