Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

การพัฒนาแนวทางคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 

girl

มูลนิธิผู้หญิง จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และสาธารณชนที่สนใจรวมสี่สิบคน 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เสียหาย นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาได้นำกรณีศึกษา ผู้หญิงและเด็กจำนวนหกรายที่มูลนิธิผู้หญิงได้ให้ความช่วยเหลือทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาพิจารณาถึงปัจจัยด้านบวกและลบที่ส่งผลต่อกระบวนการให้ความช่วยเหลือ นับตั้งแต่การพบและช่วยเหลือผู้เสียหายจากสถานประกอบการ การร้องทุกข์ การสั่งฟ้อง ไปจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล การศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ช่วยให้กระบวนการให้ความคุ้มครองสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน อาทิ บทบาทขององค์กรที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการให้ข้อมูลความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เสียหาย ที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้เสียหายพึงได้รับ หากแต่ในทางปฏิบัติมีผู้เสียหายจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึง โดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กและหญิงต่างชาติ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายอย่างรอบด้าน เพื่อที่จะสามารถนำมาบังคับใช้ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย และจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด ตลอดจนจะต้องไม่มีอคติหรือเลือกปฏิบัติ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จำเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อช่วยเหลือและไม่ดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองกับผู้เสียหาย 

นอกจากปัจจัยทั้งสามข้างต้นแล้วตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อันได้แก่ พรบ.มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2540 ซึ่งเมื่อใช้มาได้ระยะหนึ่งก็พบว่ามีช่องโหว่ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เท่าทันกับสภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงเป็นร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ….เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษบุคคลโดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก

ซึ่งร่างพรบ.ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของกฤษฎีกาแล้ว งานวิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดนิยาม การค้ามนุษย์ ที่ชัดเจน และครอบคลุมการกระทำที่ละเมิดต่อผู้เสียหาย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติฐานความผิดเรื่องการค้ามนุษย์ที่ชัดเจนและยังไม่การประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ…. 

2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับประเทศปลายทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

3. ให้มีมาตรการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานกับแรงงานย้ายถิ่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต สถานทูตพึงมีบทบาทสำคัญเพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกคนไทยที่ไปขอความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 

4. ให้มีกลไกเพื่อรับผิดชอบหรือตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนการตั้งข้อหา การสั่งฟ้องและการพิจารณาตัดสินคดี 

5. สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชน และนักกฎหมายจากสภาทนายความ หรือคณะนิติศาสตร์ในสถาบันการศึกษาต่างๆในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เสียหายต่างชาติได้เข้าถึงการบริการต่างๆ

 6. แก้ไขวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อให้มีกระบวนการสืบพยานเฉพาะแก่ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันให้ความสำคัญกรณีการสืบพยานเด็ก 

7. มาตรการในการพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดี จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิของผู้ต้องหาและผลกระทบที่พยานบุคคลอาจถูกแทรกแซง 

8. ขยายระยะเวลาในการพิจารณาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 แก้ไขจากภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำผิด เป็นห้าปี 

9. ให้มีการแก้ไข และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการดำเนินการเรียกร้องเงินชดเชยความ เสียหายและชดเชยการทำงานให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกระบวนการคุ้มครองชั่วคราว เพื่อป้องกันการโยกย้ายทรัพย์สิน 

10. จัดทำแนวทางปฏิบัติประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ ….. แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและสามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน อันคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นหลัก ผู้สนใจต้องการอ่านรายละเอียดงานวิจัยฉบับเต็มสามารถติดต่อสอบถามได้ที่มูลนิธิผู้หญิง


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
September 2019
M T W T F S S
« May    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30