Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

แถลงข่าว เรื่อง ขอให้ยกเลิกมาตรการควบคุม “แรงงานข้ามชาติ”

 

labor1

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตัวแทนของเครือข่ายสามพรานต้านการค้ามนุษย์ และพันธมิตรสากลต้านการค้าหญิงจำนวน 4 คนได้เดินทางไปยื่นจดหมายแก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อคัดค้านมาตรการควบคุมแรงานข้ามชาติที่ประกาศโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ภูเก็ต และเชียงใหม่ และได้นำแถลงข่าวแจกจ่ายให้แก่สื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้เผยแพร่แก่สาธารณชน 

รายละเอียดมีดังนี้ 

  • ตามที่มีประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่อง การจัดระบบในการควบคุมแรงงานต่างชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2549 และประกาศจังหวัดระนอง เรื่องกำหนดมาตรการจัดระเบียบคนต่างด้าวบางจำพวก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยมีหลักการสำคัญที่ตรงกันคือ ห้ามมิให้แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศลาว กัมพูชา และพม่า ออกนอกที่พักอาศัยหลังเวลา 20.00 น. และชุมนุมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ห้ามมิให้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ห้ามการใช้โทรศัพท์มือถือของแรงงานข้ามชาติ โดยการอ้างเหตุผลดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ และเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้น 
  • เครือข่ายสามพรานต้านการค้ามนุษย์ และองค์การพันธมิตรสากลต้านการค้าหญิง ซึ่งประกอบด้วยองค์กรท้ายจดหมายฉบับนี้ พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าแรงงานข้ามชาติมีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างคุณประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย มาตรการดังกล่าวนอกจากมิได้เป็นการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังเป็นการเลือกปฏิบัติและตอกย้ำอคติที่มีต่อแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมการใช้โทรศัพท์เป็นการลิดรอนสิทธิในการติดต่อสื่อสารของบุคคล นอกจากจะไม่ได้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่รอบด้านและเท่าทันกับสถานการณ์ของปัญหาแล้ว ยังเป็นการนำไปสู่ความขัดแย้งและเพิ่มความเกลียดชังกลุ่มที่แตกต่างจากคนไทย อันขัดแย้งกับความต้องการและการประกาศแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
  • ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเครือข่ายสามพรานต้านการค้ามนุษย์ และองค์การพันธมิตรสากล ต้านการค้าหญิง จึงเรียกร้องขอให้มีการทบทวนและยกเลิกประกาศมาตรการควบคุมแรงงานข้ามชาติในทุกจังหวัด และให้มีการวางแนวปฏิบัติมิให้มีการออกประกาศที่มีลักษณะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลอีกต่อไป 

รายนามองค์กรสมาชิกเครือข่ายสามพรานต้านการค้ามนุษย์ 

บ้านพระคุณ, มูลนิธิผู้หญิง, ศูนย์ข้อมูลคนหาย, ศูนย์เพื่อน้องหญิง, โครงการละครชุมชน, โครงการมิตรข้างถนน, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, องค์การพันธมิตรสากลต้านการค้าหญิง, องค์การแตร์เดซอมแห่งประเทศไทย, องค์การช่วยเหลือเด็ก (สหราชอาณาจักร), มูลนิธิไว.เอ็ม.ซี.เอ.กรุงเทพฯ สาขาพะเยา, ภาคีต่อต้านการค้าเด็กและหญิงประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก, ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
December 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031