Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

พันธกิจของรัฐตามอนุสัญญาผู้หญิงเรื่องที่ทุกพรรคการเมืองต้องใส่ ใจ

 

cedaw_icon

อีกไม่นานนี้ก็จะถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ในวันที่ ๒๓ ธันวาคมนี้ ในฐานะที่ผู้หญิงเป็นพลเมืองครึ่งหนึ่งของประเทศที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองทุกพรรคจึงต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง โดยมีนโยบายพรรคการเมืองสำหรับกลุ่มผู้หญิงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาผู้หญิงนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่งผลให้ต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าเรื่องผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการอนุสัญญาซีดอร์ได้รับทราบเป็นประจำทุก ๔ ปี โดยการประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาครั้งล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการอนุสัญญาได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐไทยหลายข้อ ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขไปบางแล้ว เช่น การแก้ไขกฎหมายอาญา ๒๗๖ เรื่อง การข่มขืนในคู่สมรส การแก้ไขกฎหมายเรื่อง การหมั้น การหย่า 

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะอีกหลายข้อที่รัฐบาลยังไม่ได้แก้ไข พรรคการเมืองต้องให้ความสนใจของเสนอแนะของกรรมการเพื่อนำมาปรับเป็นนโยบายพรรคการเมือง เพื่อที่จะได้ใจจากกลุ่มผู้หญิงมากขึ้น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี เรื่องกฎหมาย ข้อเสนอแนะที่ ๑๒ ให้รัฐภาคีเร่งรัดการยกเลิกข้อสงวนอนุสัญญาข้อที่ ๑๖ ภายในกรอบระยะเวลาอันแน่นอน ( ข้อเสนอแนะที่ ๑๖ เรื่อง ที่เกี่ยวข้องการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว ) 

ข้อเสนอแนะที่๑๔ให้รัฐภาคีพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เลือกปฏิบัติทุกฉบับอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องต่อบทบัญญัติทั้งหลายแห่งอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

ข้อเสนอแนะที่ ๑๖ .ให้รัฐภาคีบรรจุคำนิยามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทั้งโดยตรงและ โดยอ้อม ตามบทบัญญัติข้อที่ ๑ ของอนุสัญญาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติ หรือในกฎหมายส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาส 

ข้อเสนอแนะที่ ๒๐ ให้รัฐภาคีเร่งรัดการปฏิรูปกฎหมายครอบครัวเพื่อที่จะขจัดบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการหมั้น การแต่งงานและการหย่าร้าง เพื่อที่จะให้ทั้งสตรีและบุรุษสามารถได้รับสิทธิและพันธะทางกฎหมายที่เหมือนกัน 

ข้อเสนอแนะที่ ๒๒ ให้รัฐภาคีเร่งรัดการใช้มาตรการพิเศษชั่วคราว เพื่อเป็นการเร่งรัดให้มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างแท้จริงในทุกๆ ด้าน ให้รัฐภาคีรวมเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการพิเศษชั่วคราวทั้งหลายนี้ไว้ในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งหลาย 

ข้อเสนอแนะที่ ๒๘ คณะกรรมการเรียกร้องให้รัฐภาคีเร่งนำร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาใช้ และ ให้หลักประกันว่าผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ รวมทั้งประกันว่าเหยื่อทั้งหลายจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม .. 

ข้อเสนอแนะที่ ๓๑ ตั้งข้อสังเกตว่า บทบัญญัติหลายข้อในพระราชบัญญัติสัญชาติที่ยังเลือกปฏิบัติต่อหญิงไทย ในขณะที่ผู้หญิงต่างชาติที่แต่งงานกับชายไทยจะได้รับสัญชาติไทยโดยทันที แต่ผู้ชายต่างชาติที่แต่งงานกับหญิงไทยจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องกันมากกว่า 5 ปีจึงจะได้รับสัญชาติไทย 

ข้อเสนอแนะที่ ๓๒ ขอให้รัฐภาคีแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาติเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติข้อ ๙ แห่งอนุสัญญา ข้อเสนอแนะ เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ข้อเสนอแนะที่ ๒๔ ให้รัฐภาคียอมให้ความสนใจอย่างสำคัญต่อการนำเอามาตรการทั้งหลายมาใช้อย่างกว้างขวางในการรับมือกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะทั่วไปของคณะกรรมการข้อ ๑๙ ว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี และคำประกาศว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรีของสหประชาชาติ ข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

ข้อเสนอแนะที่ ๒๖ ให้รัฐภาคีออกแบบและดำเนินโครงการแผนงานเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชายในทุกระดับของสังคม ข้อเสนอแนะเรื่องผู้หญิงชนเผ่า 

ข้อเสนอแนะที่ ๓๔ ให้รัฐภาคีให้ความสนใจความต้องการทั้งปวงของสตรีชนบทและชาวเขาเผ่าต่างๆ อย่างเร่งด่วนและครอบคลุม รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อประกันว่า ผู้หญิงชนบทและผู้หญิงชนเผ่าสามารถเข้าถึงบริการด้านโภชนาการ การอนามัย การบริการสาธารณสุข การศึกษาและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งปวงอย่างเต็มที่และเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะที่ ๓๘ ให้รัฐภาคีดำเนินมาตรการต่างๆ เร่งรัดขั้นตอนในการได้รับสัญชาติของผู้ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนภูเขา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการทุจริต ของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบการพิจารณาการขอสัญชาติ และขอให้รัฐภาคีดำเนินการต่างๆ ที่ทำให้แน่ใจว่า ผู้หญิงที่อพยพสามารถได้รับสถานภาพทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะผู้หญิงที่ประสบปัญหาใน สามจังหวัดภาคใต้ 

ข้อเสนอแนะที่ ๓๖ ให้รัฐภาคีมีความมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพ ในภาคใต้ของประเทศไทยและได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบและให้หลักประกันว่าผู้หญิงในภาคใต้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ความมั่นคงทางสังคม ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งหลาย และโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมทางทักษะต่างๆ เพื่อให้พวกเธอสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ ให้รัฐภาคีให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหญิงเพื่อลดการแต่งงานตั้งแต่ยังเยาว์ด้วย ข้อเสนอแนะ เรื่อง สุขภาพอนามัยเจริญพันธ์ของผู้หญิง 

ข้อเสนอแนะที่ ๔๐ .ให้รัฐภาคีสร้างความเข้มแข็งให้การดำเนินการโครงการและนโยบายต่างๆ ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณสุขแก่สตรี รวมทั้งบริการอื่นๆ เพื่อลดความต้องการเข้าไปใช้บริการทำแท้งเถื่อนของสตรี ข้อเสนอแนะเรื่องผู้หญิงที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี 

ข้อเสนอแนะที่ ๔๒ ให้รัฐภาคีเพิ่มความพยายามในการป้องกันและรับมือกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ และปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและหนทางการแพร่เชื้อ และให้รัฐภาคี บรรจุแง่มุมต่างๆ ด้านเพศสถานะไว้ในนโยบายและโครงการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 ข้อเสนอแนะที่ ๔๔ ให้รัฐภาคีจัดหาข้อมูลแบบแยกเพศในรายงานฉบับต่อไปเพื่อที่จะได้เห็นภาพความก้าวหน้าที่ชัดเจนและอุปสรรคที่ยังปรากฏในการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติทั้งปวงแห่งอนุสัญญานี้ ข้อเสนอแนะที่ ๔๙ คณะกรรมการเรียกร้องให้รัฐภาคีทำการเผยแพร่สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง สมาชิกสภา และองค์กรด้านสตรีและสิทธิมนุษยชนทั้งปวง ได้รับทราบขั้นตอนทั้งหลายที่ได้ดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันแก่ความเสมอภาคของสตรีทั้งในทางพฤตินัยและนิตินัย 

ข้อเสนอแนะที่ ๕๐ คณะกรรมการเรียกร้องให้รัฐภาคีตอบสนองต่อข้อกังวลทั้งปวงที่ได้แสดงไว้ในสรุปความคิดเห็นปัจจุบันนี้ ในรายงานฉบับต่อไปภายใต้บทบัญญัติข้อ ๑๘ แห่งอนุสัญญานี้ คณะกรรมการขอให้รัฐภาคีส่งรายงานฉบับที่ ๖ ซึ่งมีกำหนดส่งในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ และรายงานฉบับที่ ๗ ซึ่งมีกำหนดส่งในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ให้ส่งเป็นฉบับรวมในปี ๒๕๕๓

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
December 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031