Unlimited Web HostingFree Wordpress ThemesDeposit Poker

การค้าหญิง : จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ

การค้าหญิง : จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ

แปลจากหนังสือชื่อ Human Rights in Practice :

A Guide to Assist Trafficked Women and Children

book03

บทที่ 1 : แนวคิดเรื่องการค้ามนุษย์

เรื่องแนวคิดและคำนิยาม เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ ข้อถกเถียงในเรื่อง “ การค้ามนุษย์” มักจะมีความหลากหลายและรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม่มีคำนิยามเรื่องการค้ามนุษย์ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากล ดังนั้นจึงทำให้ขาดความเข้าใจร่วมกันว่า องค์ประกอบอะไรบ้าง ที่ทำให้เกิดการค้ามนุษย์ ในบทแรกของคู่มือฯจึงพยายาม สร้างความกระจ่างในเรื่องนี้ โดยจะอธิบายความแตกต่างเรื่องการย้ายถิ่น การลักลอบนำคนเข้าประเทศ และการค้ามนุษย์ รวมถึงรูปแบบต่างๆ ของการค้ามนุษย์พร้อมตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 : การค้าหญิงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กล่าวถึงการเชื่อมโยง ในการใช้กรอบความคิดด้านสิทธิมนุษยชน ในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และกล่าวถึงวิธีที่จะปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ของคนที่ถูกค้า ในส่วนที่พูดถึง มาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกค้ามนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ทำงาน เกิดความคุ้นเคยกับกฏหมายระหว่างประเทศ ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในเรื่องนี้ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 : การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าถึงกลุ่มมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้หญิงที่เป็นผู้ถูกค้า ได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ที่มีอยู่ การเข้าถึงกลุ่มหญิงที่เป็นผู้ถูกค้า เป็นขั้นตอนแรกที่จะเข้าใจถึงสภาพของผู้หญิงเหล่านี้ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่จะช่วยเหลือพวกเขาต่อไป ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนที่เหมาะสม ในการทำงานเข้าถึงกลุ่ม และวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดจนการทำงานกับคนต่างชาติ

บทที่ 4 : การสืบสวนและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

กล่าวถึงวิธีการสำรวจหรือการสอบถาม รวมถึงการดำเนินงานกับตำรวจ เพราะการสำรวจหาข้อมูลว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างกับหญิงที่ถูกค้านั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และจะทำให้เราเข้าใจถึงขั้นตอน ในการที่จะให้ความช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์ ในการจัดทำข้อเสนอแนะ ทางนโยบายในเรื่องกฏหมาย และการออกกฏหมาย เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ต่อไป

บทที่ 5 : กฏหมายและขั้นตอนการดำเนินคดี

กล่าวถึงลักษณะ ของระบบกฏหมาย ขั้นตอนก่อนและการตระเตรียมคดี การให้ความช่วยเหลือผู้หญิง ในการดำเนินคดีอาญา ต่อผู้ล่วงละเมิดสิทธิของเธอต่อศาล

บทที่6 : การดำเนินงานบ้านพัก

กล่าวถึงและให้คำแนะนำ ในการจัดตั้งบ้านพักสำหรับหญิงที่ถูกค้า การดำเนินงานบ้านพัก และรูปแบบของการจัดให้บริการต่างๆ ตลอดจน ให้แนวคิดในการจัดที่พัก ให้แก่หญิงต่างชาติ ตลอดจนความสำคัญ ในการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ

บทที่ 7 : ประเด็นสุขภาพ

กล่าวถึงประเด็นสุขภาพ สำหรับผู้หญิงและเด็ก ในกระบวนการค้าหญิง ปัญหาทางสุขภาพซึ่งรวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จะมีการพูดถึงเรื่องสุขภาพที่คล้ายคลึงกัน ในวัฒนธรรมต่างๆ ข้อจำกัด และปัญหาของระบบสุขภาพและวิธี ที่จะเข้าถึงการบริการสุขภาพสำหรับหญิงที่ถูกค้า

บทที่ 8 : การกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

กล่าวถึงหน้าที่ทางกฏหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม, วิธีเตรียมการเพื่อการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม, ขั้นตอนการกลับ, การให้ความช่วยเหลือครอบครัว และกรณีที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติ และการลี้ภัยไปประเทศใหม่

บทที่ 9 : การสร้างชีวิตใหม่

กล่าวถึงระดับของความเครียด และความต้องการของผู้หญิงที่ถูกค้า จะจัดการอย่างไรกับการถูกตราหน้าทางสังคม การจัดหาทางเลือกในการยังชีพ และจะให้การสนับสนุนในการรวมกลุ่ม และการจัดอบรมอย่างไร

บทที่ 10 : การวิจัยและการเก็บบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูลรูปแบบต่างๆ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความช่วยเหลือ และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ต่อหญิงที่ถูกค้า การบันทึกรวบรวมประเด็นของการค้ามนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อการรณรงค์ ในการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย และกฏหมาย ที่สำคัญที่สุดก็คือ งานวิจัยเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างพลัง แก่ผู้หญิงที่ถูกค้า เพื่อที่จะควบคุมดูแลชีวิตของตนเองอีกครั้ง สิ่งที่ได้รวบรวมไว้ในบทนี้ด้วยคือ คำถามต่างๆ ที่น่าจะทำการวิจัย การใช้วิธีการวิจัย, ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคในการดำเนินงานวิจัย การใช้แนวคำถาม และการจัดการกับความอคติความลำเอียง

บทที่ 11 : การป้องกันและการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

อธิบายถึงรายละเอียด ในการป้องกันและการรณรงค์ให้ข้อมูล รวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน ในการป้องกันและการให้ความรู้ การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และขั้นตอนการวางรูปแบบการรณรงค์ สร้างความตระหนักแก่ชุมชนในท้องถิ่น และกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง

บทที่ 12 : การรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

อธิบายถึงวิธีการ ที่จะดำเนินการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ วิธีสร้างพันธมิตรและเครือข่าย วิธีที่จะชักชวนให้สาธารณชน ให้ความสนใจและวิธีที่จะทำงาน ในระดับระหว่างประเทศ

บทที่ 13 : การทำงานกับเด็ก

เด็กเป็นเป้าหมายที่ง่าย สำหรับนักค้ามนุษย์ เพราะเด็กมักจะถูกหลอกได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ และไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือตนเองได้อย่างไร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ในบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาโดยทั่วๆ ไปที่เด็กที่ถูกหลอกไปค้าจะต้องเผชิญ สิทธิเด็กและลูกของผู้หญิงที่ถูกค้า ตลอดจนแรงงานย้ายถิ่น

บทที่ 14 : การทำงานกับหญิงให้บริการทางเพศ

กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติ และหลักการสำหรับการทำงาน กับพนักงานบริการทางเพศ รูปแบบและวิธีการของกิจกรรม ที่จะเข้าถึงหญิงบริการ ตลอดจนวิธีที่จะแนะนำตนเอง แก่หญิงเหล่านั้น

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 14 บท

จำนวน 158 หน้า

ราคา 350 บาท

ปกพิมพ์ สี่สี

ปีที่พิมพ์ 2543

ขนาด 17 X 24 ซม. ปกพิมพ์สี่สี

เนื้อหาพิมพ์สองสี ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดทั้งเล่ม

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Thai / English

บทความล่าสุด
ปฎิทินกิจกรรม
May 2022
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031