รายนามคณะกรรมการของมูลนิธิผู้หญิง

คุณหญิงอัมพร มีศุข กรรมการที่ปรึกษา

ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ กรรมการที่ปรึกษา

เฉลิมศรี ธรรมบุตร กรรมการที่ปรึกษา

ศิริพร สะโครบาเนค ประธาน

อมรา พงศ์ศาพิชญ์ รองประธาน

กฤตยา อาชวนิจกุล กรรมการ

รังสิมา ลิมปิสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการ

สุกัญญา นิธังกร กรรมการ

ศุทธินี สันตบุตร กรรมการ

อัญชนา สุวรรณานนท์ กรรมการ

ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ กรรมการ

ช่อทิพย์ ชัยชาญ กรรมการ

วราภรณ์ แช่มสนิท กรรมการ