งานบริการสังคม

  • ดำเนินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ ถูกข่มขืน ลวนลาม ถูกล่อลวง
  • บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และสังคมสงเคราะห์ ช่วยจัดหาที่พักพิงชั่วคราวการรักษาพยาบาล
  • ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ สำหรับผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้หญิง
  • นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือเด็กและหญิงต่างชาติที่ เข้ามาทำงานในประเทศไทย ที่ถูกเอาเปรียบและถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน