งานรณรงค์และเผยแพร่

มูลนิธิผู้หญิงได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง มีการผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น จัดทำจดหมายข่าว ศูนย์ข่าวผู้หญิงเพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกและผู้สนใจ

นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ความรุนแรงต่อผู้หญิง การค้าหญิง สิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เพื่อนำมาผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง โดยดำเนินงานในด้านการศึกษาวิจัย ติดตามการบังคับใช้ พรบ.ปรามการค้าประเวณี และพรบ.การค้าหญิงและเด็ก ผลักดันให้มีกฎหมายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงและเด็ก ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง

ตลอดจนติดตามผลของนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ต่อผู้หญิง