logoffw1

โครงการช่วยเหลือหญิงและเด็กต่างชาติ

เกิดจากประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือหญิงที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสในสังคมของมูลนิธิผู้หญิง ซึ่งได้พบว่าจำนวนผู้หญิงและเด็กต่างชาติ ที่ประสบปัญหาในเมืองไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มของสถานการณ์นับวันยิ่งทวีความรุนแรง

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ผลักดันแรงงานต่างชาติ พม่า เขมร เวียดนาม ลาว ได้แก่ความขัดสนทางเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม และความไม่สงบภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้านสู่ประเทศไทย ในจำนวนแรงงานย้ายถิ่นเหล่านั้น พบว่าผู้หญิงและเด็กมักตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และต้องตกอยู่ในสภาพถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกทำร้ายทุบตี ข่มขืน หรือบังคับค้าประเวณี และผู้ประสบเคราะห์เหล่านี้ มักไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักการของมนุษยธรรม

ดังนั้นมูลนิธิผู้หญิงจึงได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กต่างชาติขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.เพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ผู้หญิงและเด็กต่างชาติ

2. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยส่งกลับผู้หญิงและเด็กต่างชาติ 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กต่างชาติที่เหมาะสม

4. เพื่อประสานงานและร่วมผลักดันนโยบายให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้หญิงและเด็ก .

กิจกรรม เยี่ยมผู้หญิงและเด็กต่างชาติตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจ และโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร นม เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น จัดกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กในสถานกักกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ตลอดจนสนับสนุน และคุ้มครองสิทธิของหญิงและเด็กต่างชาติ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและประเทศต้นทาง เพื่อช่วยส่งกลับและช่วยเหลือหญิง และเด็กต่างชาติในประเทศต้นทางอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ประเด็นหญิงและเด็กต่างชาติบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้ จากการพูดคุยกับหญิงและเด็กต่างชาติ