โครงการศูนย์ข่าวผู้หญิง

ด้วยตระหนักว่าปัญหาหลักอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิง คือ การขาดข้อมูลข่าวสาร และสื่ออันเหมาะสมในอันที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

ศูนย์ข่าวผู้หญิงจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้หญิง

โดยการจัดทำ “จดหมายข่าวศูนย์ข่าวผู้หญิง” และผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มองค์การต่าง ๆ สำหรับนำไปประยุกต์ เพื่อให้ผู้หญิงได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาของตน เช่น

1. สื่อการศึกษาสำหรับผู้หญิง

2. สื่อประเภทวีดีโอ

3. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท จดหมายข่าว(Newsletter), หนังสือเล่ม (Pocket Book), ไดอารี่ผู้หญิง (Women Diary)

สำหรับโครงการ “จดหมายข่าวศูนย์ข่าวผู้หญิง” นั้น

มูลนิธิจัดทำออกมาในรูปแบบวารสาร ราย 2 เดือน มีเนื้อหาและคอลัมน์ต่างๆ ที่สนับสนุน การให้ข้อมูลกับผู้หญิง ทั้งกลุ่มเยาวชน และผู้หญิงในชุมชน มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้, ความรู้ที่น่าสนใจของผู้หญิง, นำเสนอความเคลื่อนไหวและการทำงานของมูลนิธิ, แจ้งข่าวการจัดกิจกรรม, และเรื่องเล่าที่น่าสนใจ จากการทำงานช่วยเหลือผู้หญิง ของมูลนิธิ, รวมทั้งมีคอลัมน์ที่พูดคุยกับผู้อ่านที่ส่งจดหมายเข้ามา, ทำให้จดหมายข่าว เป็นเสมือนสื่อกลาง สำหรับการสื่อสารระหว่างผู้หญิงด้วยกัน ระหว่างผู้หญิงและมูลนิธิ และระหว่างเครือข่ายผู้หญิงที่ทำงานด้วยกัน