โครงการคำหล้า (พศ.2530-2534)

จากความสะเทือนใจในเหตุการณ์ไฟไหม้ซ่องที่ภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ.2527 และสภาพปัญหาโสเภณีที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาโสเภณีเด็ก

มูลนิธิผู้หญิง จึงได้เริ่มโครงการคำหล้าขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530

โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการหยุดยั้ง การนำเด็กเข้ามาสู่กระบวนการค้าประเวณี โดยใช้สื่อทางการศึกษา คือ หนังสือคำหล้า ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของโสเภณีเด็กจากภาคเหนือ

ที่ถูกไฟคลอกตายในซ่องที่ภูเก็ตและหนังสือคำแก้ว เป็นเรื่องของเด็กหญิงจากภาคอีสานซึ่งถูกล่อลวงเข้าสู่การค้าประเวณี

มูลนิธิผู้หญิงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่แก่ครูให้ใช้สื่อคำหล้าและคำแก้วในการเรียนการสอนแก่เด็กชั้นประถม

หลังจากนั้นมูลนิธิผู้หญิงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มคร ูเพื่อติดตามผลของการใช้สื่อคำหล้า

และได้เผยแพร่ต่อไปยังผู้นำสตรีและเยาวสตรี