โครงการวิจัยเรื่องการย้ายถิ่น (พศ.2535-2539)

project04

เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ.2535 วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการหาแนวทางที่เหมาะสม ในการทำงานป้องกัน ปัญหาการอพยพ และล่อลวงไปต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง

มูลนิธิผู้หญิง ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการศึกษา และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัญหาการย้ายถิ่น และโสเภณีในปัจจุบันทั้ง ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

งานวิจัยนี้จะกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงในด้านการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน

ในการดำเนินงานวิจัยนี้จะได้จัดทำโครงการนำร่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการริเริ่มของผู้หญิงในท้องถิ่น

ในอันที่จะค้นหาทางแก้ปัญหาของตนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติได้ตลอดไป รวมทั้งช่วยให้ผู้หญิงท้องถิ่นสร้างเครือข่าย ในการให้ข่าวสาร และการให้ความช่วยเหลือตนเองที่เข้มแข็งขึ้น