project06

โครงการรณรงค์ค่านิยมใหม่ (พศ.2539-2540)

โครงการนี้เริ่มต้นโดยพื้นฐาน ที่ต้องการจะป้องกันมิให้นักศึกษาชายซื้อประเวณี

แต่เมื่อได้เริ่มดำเนินการกลับพบว่า การซื้อประเวณีในหมู่นักศึกษามีน้อยลง

แต่มีปรากฎการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของ นักศึกษาหญิงชาย

อันนำ ไปสู่ปัญหาการตั้งท้องไม่พึงประสงค์

การทำแท้ง การใช้ความรุนแรง และการค้าประเวณีของนักศึกษาหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหญิงชาย

และส่งเสริมให้เยาวชน ในสถาบันอุดมศึกษา

มีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทย

และสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการรณรงค์

เรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างหญิงชาย